Žádost, návrh o rozvod manželství

Návrh na rozvod manželství, žádost o rozvod nebo žaloba o rozvod jsou totožné pojmy, které představují nejdůležitější dokumentu pro rozvod manželství. Přinášíme vám nejkomplexnější balík informací věnující se strategii, postupu a formě rozvodu manželství. Nejedná se jen o formalitu. Rozvod má významné důsledky na další život manželů i jejich dětí.

Chcete jistotu, nechcete riskovat tisíce a problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při rozvodu svého manželství? Zpracování rozvodových dokumentů a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování návrhu na rozvod manželství stojí 2000 korun, zpracování dohody o vypořádání společného jmění manželů pak 2500 korun. Celý balíček zpracování rozvodových dokumentů ale můžete pořídit i za celkovou a konečnou cenu 3500 korun.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

_________________________________________________________________________________________________

Návrh, žaloba na rozvod podle Nového občanského zákoníku NOZ. Jak má vypadat rozvod manželství?

Rozvod manželství realizujeme návrhem na rozvod manželství, nebo také žádostí o rozvod manželství, jinak řečeno také žalobou o rozvodu manželství. O rozvodu manželství rozhoduje příslušný soud. Rozvod manželství může mít buď formu návrhu na rozvod manželství dohodou, nebo návrh na rozvod manželství sporný.

Rozvod manželství dohodou

Rozvod manželství dohodou je nejkomfortnější a nejjednodušší formou rozvodu. Tento způsob byl do tuzemského právního řádu přijat z důvodu stále se zvyšujícího počtu rozvodů. Podstatou rozvodu manželství dohodou, nebo jinak řečeno návrhu na rozvodu manželství nesporném je dohoda manželů na rozvodu. Pokud tedy již manželé cítí, že pokračování manželství nemá budoucnost a smysl, mohou se dohodnout právě na rozvodu manželství formou dohody.

Návrh na rozvod manželství/žádost o rozvod, ačkoliv se jedná o návrh na zahájení soudního řízení, má znaky běžných a standardních dohod či smluv.

Jak má vypadat návrh na rozvod manželství dohodou?

Náležitosti správného návrhu na rozvod manželství dohodou

- V  hlavičce musí být uvedeno označení soudu ke kterému bude návrh podáván a případně i jeho adresa

- Následuje název dokumentu tedy - NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVÍ - DOHODOU

- Hned pod názvem by se mělo objevit jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště navrhovatelů, tedy manžela a manželky

- Následuje úvodní část návrhu. V této části uvádíme obecné informace o místě a datu uzavření manželství a případně také údaj o národnosti či občanství manželů a informaci, zda se jedná o manželství s dětmi, nebo manželství bezdětné

- Následuje odůvodnění návrhu na rozvod manželství dohodou. V odůvodnění se uvádějí ty nejdůležitější informace o seznámení manželů, průběhu manželství a jeho krize. Speciální část návrhu by pak měl obsahovat popis důvodů rozpadu manželství,

- Po vylíčení hlavních informací a odůvodnění návrhu přistoupíme k žalobnímu návrhu. V návrhu tohoto návrhu na rozvod manželství uvedou manželé, že navrhují společně aby soud rozhodl o rozvodu tohoto manželství svým rozsudkem,

- V žalobním návrhu, nebo také petitu mohou také manželé jako účastníci řízení navrhnout, aby soud rozhodl bez jejich nepřítomnosti, s tím, že může rozhodnout bez účasti manželů na tomto soudním jednání,

- Následuje datum sepsání návrhu na rozvod manželství dohodou a podpisy obou manželů, které musí být na návrhu úředně ověřeny. Ověření podpisů je možné zajistit na pobočkách České pošty, městské či obecním úřadu nebo u notáře,

- Úplně na závěr, už pod popisy účastníků by neměli manželé zapomenou uvést přiložené důkazy jako přílohu návrhu na rozvod manželství dohodou.

Návrh na rozvod manželství - dohodou musí být zpracován kvalitně

Návrh na rozvod manželství dohodou by měl být zpracován kvalitně a komplexně. Kvalitním zpracováním návrhu na rozvod manželství totiž zajistíte, aby soud mohl o rozvodu manželství rozhodnout rychle a často také bez účasti manželů u jednání soudu. Je ale nutné, aby soudce veškeré potřebné náležitosti a informace vyčetl z příslušného návrhu a nemusel, nebo nebyl nucen si tyto důležité informace dodatečně vyžádat, nebo je zjistit přímo před soudem z výslechu účastníků.

Ideální je, využít k sepsání návrhu na rozvod manželství, ale i dalších souvisejících dokumentů odborníka, tedy právníka nebo advokáta, který má s přípravou těchto rozvodových dokumentů bohaté zkušenosti a dokáže proměnit informace, které mu manželé o manželství, jeho vývoji i rozpadu poskytnou, proměnit v kvalitní argumentaci.

Smyslem každého návrhu na rozvod manželství a to i návrhu na rozvod manželství dohodou je přesvědčit soud, že je manželství skutečně rozvráceno a je nefunkční a tudíž nemá smysl toto manželství zachraňovat, nebo manžele nějak usmiřovat. Manželé musí dát jasně najevo, že si rozvod dostatečně pečlivě promysleli, že se nejedná o nějaké spontánní rozhodnutí a že jsou odhodláni spolužití definitivně ukončit.

Návrh na rozvod manželství by měl být srozumitelný a dobře strukturovaný, aby bylo soudci, který takových rozvodů řeší desítky měsíčně, kde jakou informaci najde a nemusel tyto informace pracně vyhledávat, nebo dokonce vyzývat manžele k doplnění tohoto návrhu na rozvod manželství.

Podmínky úspěšného návrhu na rozvod manželství dle Nového občanského zákoníku NOZ

Nový občanský zákoník - NOZ, stanoví podmínky, kdy je možné manželství rozvést dohodou, tedy na základě návrhu na rozvod manželství - dohodou. Tyto podmínky je nutné všechny splnit. V opačném případě by mohlo dojít k zamítnutí návrhu na rozvod ze strany soudu.

Je třeba dodat, že následující podmínky nejsou v našem právním řádu novinkou. Všechny tyto podmínky obsahoval již zaniklý zákon o rodině, kterým se řídily vztahy manželů i rozvody manželství před účinností Nového občanského zákoníku.

1) Manželství je trvale, hluboce a nenavratitelně rozvráceno, což deklarují v návrhu na rozvod manželství oba manželé

2) Manželství trvalé déle než jeden rok. Tedy manželství nesmí trvat kratší dobu než jeden rok. V případě kratším se předpokládá, že manželé po tak krátké době nejsou schopni kvalifikovaně rozhodnout o rozvratu svého manželství a že tedy není možné napravit tyto nedostatky společnou snahou manželů.

3) Manželé spolu nežijí delší dobu než šest měsíců, před podáním návrhu na rozvod manželství. Pokud je doba kratší, není to důvodem pro rozvod manželství dohodou. Není však vyloučené, že manželé mohou žádat o rozvod manželství sporný a dosáhnout tak rozvodu v rámci jiného režimu rozvodu.

4) K návrhu na rozvod manželství a všem souvisejícím dokumentům, tedy k dohodě o určení poměrů nezletilého dítěte, nebo nezletilých dětí a k dohodě o vypořádání společného jmění manželů se připojí oba manželé. Bez souhlasu a ověřeného podpisu druhého manžela nemůže rozvod manželství dohodou vůbec úspěšně proběhnout.

5) K návrhu na rozvod manželství dohodou budou připojeny související dokumenty - dohoda o svěření dětí do péče a určení výživného, dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Tyto podmínky návrhu na rozvod manželství dohodou musí být splněny současně. Také musí být splnění podmínek deklarováno přímo v návrhu na rozvod manželství tak, aby soud neměl o splnění těchto podmínek žádné pochybnosti. Je přitom zřejmé, že většina skutečností v rámci rozvodu manželství dohodou, bude zjištěna pouze a jenom na základě společného prohlášení obou manželů. Uvedené skutečnosti se většinou nedokazují.

Uvedené podmínky také musí být v návrhu na rozvod manželství kvalitně popsány s ohledem na konkrétní situaci obou manželů a jejich vztahu.

Návrh na rozvod manželství by neměl obsahovat chyby. Hrozí zamítnutí návrhu

Pokud návrh na rozvod manželství obsahuje chyby a vady, nebo je dokonce neúplný, může tato skutečnost vést k zamítnutí návrhu na rozvod manželství. V tom lepším případě se pak řízení o rozvodu manželství prodlouží klidně i o několik měsíců.

Lhůty u rozvodového soudu jsou dlouhé. Chyby v návrhu na rozvod se nevyplácejí

Už poměrně dlouhou dobu, průměrně i čtyři týdny trvá, než se soud či soudní úředník začne návrhem zabývat. Pokud v návrhu na rozvod objeví soudce chybu, nebo chybějící údaje, musí zajistit sepsání výzvy k doplnění informací, nebo opravě celého návrhu. Než je dopis ze soudu zpracována odeslán uběhne opět několik dnů či týdnů. Manželé pak dostanou od soudu lhůtu k doplnění informací či opravě návrhu na rozvod, nejčastěji 10 nebo 15 dnů od doručení soudní výzvy.

Pokud manželé lhůtu využijí, což je pravděpodobné, dosáhne další zpoždění více než dva týdny. Než dopis opět dojde soudu a začne se jím opět zabývat soud nebo soudní úředník, uplynou další dny. Je pak otázkou, zda doplněné informace či náprava vad v návrhu na rozvod manželství jsou v pořádku či ne.

Kvůli chybám v návrhu na rozvod se nařízení jednání ani nemusíte dočkat

Pokud už není co doplňovat, prostuduje si opět návrh na rozvod soudce, který následně vyhlásí jednání. Nařízení soudního jednání je velmi často právě v případech, kdy není návrh na rozvod manželství v pořádku, nebo obsahuje vady a nedodělky. V takovém případě pak mohou manželé zapomenou, že by se nemuseli soudu účastnit. Naopak se musí připravit na poměrně komplexní výslech.

Soud se tak ptá na soužití obou manželů, na příčiny rozpadu manželství, které zjišťuje alespoň obecně. Jednou z náležitostí rozvodu manželství dohodou je, že soud nemusí zjišťovat příčiny rozvratu manželství a označovat viníka tohoto rozpadu.

Rozvod manželství pak může být realizován buď na tomto prvním jednání soudu, nebo může z důvodu nedostatku informací, nebo chyb odročit soud jednání na jiný den, který nebývá dříve než za dalších třicet dnů. Spíše více.

Chyby a problémy v rozvodovém řízení ho mohou prodloužit o měsíce i roky

Teprve pak už může být vyhlášen rozsudek o rozvodu manželství. Manželé si však díky chybám v návrhu na rozvod a jeho špatné a nedostatečné úrovni způsobily prodloužení celého řízení o více než pět měsíců. Tento údaj je však samozřejmě velmi individuální a záleží na rozsahu nedostatků a vadách návrhu řízení i konkrétní zatíženosti soudu.

Pokud tedy na rozvod manželství manželé pospíchají a chtějí ho vyřešit co nejdříve, neměly by přistupovat ke svépomocnému zpracování návrhu na rozvod manželství dohodou a dalších souvisejících dokumentů, tedy zejména návrhu na svěření nezletilých dětí do péče a výchovy jednomu z manželů či do střídavé péče manželů a také návrh na vypořádání společného jmění manželů.

Návrh na rozvod manželství a návrh na vypořádání společného jmění manželů - SJM

Návrh na rozvod manželství dohodou je ve své podstatě návrhem zahajující řízení o rozvodu manželství u soudu. Tento návrh na rozvod musí obsahovat kromě uvedených náležitostí, také další dokumenty. Jedná se o dohodu o svěření dítěte do péče, a dohoda o vypořádání společného jmění manžel.

Pokud by totiž kterýkoliv z těchto povinných dokumentů u návrhu na rozvod manželství dohodou chyběl, nemohl by soud o rozvodu manželství rozhodnout a celá věc by se musela řešit úplně jiným způsobem, případně podáním nového návrhu na rozvod se všemi důležitými doplňujícími dokumenty.

Návrh na rozvod manželství dohodou jako zjednodušené řízení o rozvodu manželství, musí být rozvodem definitivním a konečným. V rámci tohoto způsobu rozvodového řízení musí být vyřešeny jak otázky poměrů nezletilých dětí pokud se v manželství narodily, tak i veškeré majetkové poměry manželů.

Rozvod dohodou musí obdahovat i dohodu o majetku manželů SJM

Soud tak v případě žádosti o rozvod manželství sporný nerozhoduje jen o samotném rozvodu, ale také o vyřešení majetkových otázek, které také následně s konečnou platností schvaluje. A to samé se týká i poměrů nezletilých dětí, kterýžto problém musí být opět definitivně vyřešen ještě před konečným rozhodnutím o rozvodu manželství samotném.

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí stejně jako návrh na rozvod manželství povinné a potřebné náležitosti. Uzavření kvalitní a bezchybné dohody o vypořádání společného jmění manželů není nic snadného. Manželé musí často v rámci rozvodu manželství vyřešit majetkové záležitosti a vztahy například k nemovitostem v milionových hodnotách, nebo k dalším hodnotným věcem a majetku.

V rámci vypořádání také můžeme každému z manželů doporučit, aby si dohodu a způsob vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodu manželství, projednal a prodiskutovat s nezávislým odborníkem, tedy právníkem nebo advokátem.

Toto projednání otázek rozvodu manželství je možné i on-line bez potřeby nákladné návštěvy advokátní kanceláře, a to buď ve stručném rozsahu formou zodpovězení dotazu na téma rozvodu manželství nebo vypořádání společného jmění manželů a to za cenu 300 korun, nebo v širším rozsahu formou právního stanoviska v ceně 500 korun.

Bez dohody o vypořádání sjm se dohodou manželé nerozvedou

Návrh na rozvod manželství dohodou soud neakceptuje v případě, kdy není jeho součástí či přílohou také dohoda o vypořádání společného jmění manželů, tedy společného majetku manželů. Rozvod také není možný v případě, kdy tato dohoda o vypořádání společného jmění manželů obsahuje chyby a vady.

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí v rámci rozvodu manželství upravovat vlastnictví všech společných věcí manželů a veškerého společného majetku a to tak, aby tuto dohodou mohl v rámci rozvodu manželství dohodou schválit i příslušný soud.

Rozvod manželství bez dohody o vypořádání sjm není možný

Bez schválení dohody o vypořádání společného jmění manželů SJM, nelze totiž dosáhnout rozvodu manželství dohodou. Pokud návrh na rozvod manželství dohodou neobsahuje, nelze tuto vadu návrhu nijak odstranit a soud by musel návrh na rozvod manželství dohodou zamítnout, nebo pokračovat v řízení v režimu rozvodu manželství sporného.

Vypořádání společného jmění manželů a tedy rozdělení společného majetku nabytého v manželství, je důležitou podmínkou rozvodu manželství dohodou. Předpokládá se totiž, že pokud byli manželé schopni domluvit se na samotném rozvodu, měli by se dohodnout i na rozdělení společného majetku v rámci vypořádání společného jmění a také se dohodnout na tom, kdo se bude starat a pečovat o společné dítě.

Na dohodě o vypořádání společného jmění manželů musí být ověřeny podpisy

Platí, že v rámci návrhu na rozvod manželství, musí být ověřeny podpisy i na dohodě o vypořádání společného jmění manželů. Bez ověření podpisů na této dohodě by se jednalo o dohodu neplatnou. To samé platí o samotném návrhu na rozvod manželství kde také zákon požaduje ověřené podpisy obou účastníků.

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů nevypořádává a nerozděluje jen majetek, ale také dluhy manželů. I závazky je tak nutné v rámci rozvodu manželství řádně a úplně vypořádat. Přitom je důležité, že podle ustanovení Nového občanského zákoníku nesmí taková dohoda manželů na vypořádání dluhů poškodit věřitele manželů. Tito také nemohou být rozhodnutím soudu o rozvodu manželství nijak zkráceni či poškozeni a mohou tak dále vymáhat své pohledávky na kterémkoliv z manželů.

Rozvod manželství a společné dluhy manželů

Rozvod manželství není jen ukončením manželského vztahu, ale také důvodem k ukončení společného hospodaření manželů, rozdělení společné domácnosti manželů a také k vypořádání dluhů manželů. Dluhy manželů se vypořádávají dohodou o vypořádání společného jmění manželů.

Společné dluhy či závazky manželů jsou součástí společného jmění manželů, které je třeba při rozvodu manželství vypořádat. V opačném případě by nebylo jasné který z manželů a v jakém rozsahu je za splácení závazků odpovědný. Platí přitom, že dlužníci jsou jako manželé za splácení závazků/dluhů odpovědni společně a nerozdílně a nic s tímto pravidlem neudělá ani rozvod manželství.

Manželé se sice mohou v dohodě o vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodu manželství dohodou domluvit, že dluhy převezme pouze jeden z nich, například ten movitější, ale stejně tato skutečnost nemá vliv na právo věřitele, tedy instituce, která manželům půjčila, aby mohl vymáhat tyto prostředky po kterémkoliv z manželů. To samozřejmě platí pouze v případě, kdy manžel, který splácení dluhů převzal, tuto svou povinnost po rozvodu manželství neplní.

V takovém případě musí tento dluh i po rozvodu splácet manžel, který tuto povinnost v dohodě o vypořádání společného jmění manželů neměl. Nicméně tento bývalý manžel má právo po úhradě tohoto závazku či jeho části, požadovat uhrazení této částky po manželovi, který byl povinen dluh dle dohody o vypořádání hradit.

Problematika vypořádání dluhů v rámci rozvodu manželství je tak poměrně složitá a není vždy úplně jednoznačná.

Rozhodně neplatí názor mnoha klientů, kteří si myslí, že se rozvodem a uzavřením dohody o vypořádání společného jmění manželů, mohou vůči věřitelům zprostit povinnost tyto dluhy hradit a tato povinnost zůstane na manželovi, který dluhy po rozvodu převzal. Toto platí pouze do chvíle, kdy povinný manžel přestane tyto dluhy platit. Pokud tento manžel dluhy neplatí, může se právě věřitel obrátit na druhého manžela a dluh i formou exekuce tvrdě vymáhat.

Rozvod manželství a vypořádání hypotéky k nemovitosti

Rozvod manželství má velký vliv i na následné vlastnictví společného bydliště a hypotečních úvěrů, které manželům sloužily k financování tohoto bydliště, tedy domu nebo bytu. Rozvod manželství je důvodem pro vypořádání hypotečních úvěrů i společného bydlení.

Blížící se rozvod manželství na základě návrhu na rozvod manželství přináší také potřebu či spíše nutnost vypořádání společného bydlení a jeho vlastnictví a také velmi často i vypořádání hypotečního úvěru, kterým manželé pořízení společného bydliště pořizovali.

Manželé si musí při rozvodu rozdělit i dluhy a hypotéku

Manželé totiž figurují na smlouvě o hypotéce jako spoludlužníci, či výjimečně jako ručitelé. V rámci vypořádání společného bydlení, tedy společného domu či bytu se musí manželé dohodnout na tom, kdo se po rozvodu manželství a tedy dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství stane výlučným vlastníkem společné nemovitosti.

Pokud si jeden z manželů po rozvodu manželství ponechá dům nebo byt, který byl posledním společným bydlištěm manželů, pak by měl také přijmout výlučnou povinnost ke splácení hypotečního úvěru. Ale pozor! Fakt, že si manželé v dohodě o vypořádání společného jmění manželů v rámci rozvodu manželství, sjednají, že tyto splátky hypotéky bude platit jeden z manželů, opět neznamená, že si druhý manžel může oddechnout a považovat celou věc s hypotékou za vyřešenou.

Rozdělení hypotéky či úvěrů v dohodě o vypořádání není definitivní

Opět si mnoho lidí a klientů myslí, že mají v dohodě o vypořádání v rámci rozvodu manželství sjednáno, že dluhy přebírá pouze jeden z manželů a to se týká i hypotéky a tak už nemusí druhý manžel nic platit a nic mu z této věci nehrozí. Není to pravda.

Například manželka tak ponechá manželovi do jeho výlučného vlastnictví byt zatížený hypotékou s tím, že se manžel zaváže že splátky hypotéky si bude hradit sám. Nicméně pro manželku věc uzavřená není a být nemůže. Pokud se totiž manžel dostane do finančních potíží a hypotéku přestane platit, obrátí se banka s výzvou ke splácení i na manželku, která bude povinna začít splátky za manžela platit. A to i za situace, kdy dům již manželce dávno nepatří.

Proto výslovně doporučujeme všem manželům, kteří v rámci rozvodu manželství a dohody o vypořádání společného jmění manželů, vypořádávají i práva a povinnosti k hypotečnímu úvěru, aby se o celé situaci poradili s právníkem nebo advokátem, případně, aby si nechali zpracovat příslušnou dohodu o vypořádání spolu s návrhem na rozvod manželství v profesionální kvalitě tímto odborníkem.

Dohodou o vypořádání se manžel odpovědnosti za splácení dluhů nezbaví

Právě právník ví, že pro zbavení se odpovědnosti za dluhy, tím spíše z hypotečního úvěru, nestačí ustanovení v dohodě o vypořádání společného jmění manželů, ani rozsudek soudu o rozvodu manželství, ale manželé musí aktivně u banky vyřídit vyvázání druhého manžela z tohoto hypotečního úvěru. Bez tzv. vyvázání z hypotečního úvěru je stále tento manžel odpovědný za případné splácení hypotéky, i kdyby dohoda o vypořádání sjm říkala něco jiného.

Hypoteční úvěr je hodnota v milionových či statisícových částkách. Proto se jakékoliv opomenutí či chyba manželům velmi výrazným způsobem vymstí. Po rozvodu manželství už totiž možné věc žádným způsobem napravit. Proto je třeba celou věc aktivně a správně řešit v rámci rozvodu manželství a to buď před podáním návrhu na rozvod manželství nebo co nejdříve po jeho podání. Právní pomoc v této věci přitom nemusí být vůbec vysoká jak si mnoho lidí a klientů představuje.

Základní informaci o pozici manžela a možnostech rozvodu manželství a vypořádání lze získat v rámci právní poradny on-line za 300 korun. Dražší právní stanovisko pak stojí 500 korun a samotné zpracování kvalitní a profesionální dohody o vypořádání společného jmění manželů pořídíte za 2 000 korun, stejně jako návrh na rozvod manželství.

Rozvod manželství bez vyvázání z hypotečního úvěru neriskujte

Podávat návrh na rozvod manželství, aniž by měli manželé či jeden z nich vyřešena práva a povinnosti z hypotéky formou vyvázání z úvěru, je velkým riskem. Návrh na rozvod manželství je dobré podat až po dohodě o vyvázání manžela z hypotéky a schválení tohoto vyvázání ze strany banky.

Špatný postup při rozdělení společného majetku manželů může být tragický

Špatně řešená situace v rámci vypořádání hypotečního úvěru a tedy nekvalitního přístupu k rozvodu manželství jako celku, může postiženého manžela vyjít velmi draho. Manžel, který se chce dluhů z manželství a tedy i hypotéky zbavit, přenechává druhému manželovi vlastnictví zatížené nemovitosti. Po rozvodu se tak druhý manžel stává výlučným vlastníkem této nemovitosti. Za tuto vstřícnost očekává první manžel či manželka, že nebude muset po rozvodu manželství hradit dluhy - hypoteční úvěr spojený s touto nemovitostí - bytem či domem, který byl ve společném jmění manželů.

Hypotéky se po rozvodu manželství zbavíte jen jednáním s bankou

Dosáhnout zbavení této odpovědnosti za splácení hypotéky lze pouze a jednom jednáním s bankou. Jiná možnost není. Rozhodnutí soudu, ani dohoda manželů ve smlouvě o vypořádání společného jmění manželů tímto řešením rozhodně není.

Je proto nezbytné, aby ještě před rozvodem manželství a ideálně ještě před podáním návrhu na rozvod manželství navštívili manželé banku u níž mají zřízen předmětný hypoteční úvěr. Manžel, který si chce ponechat dům nebo byt, který je ve společném jmění manželů zde musí banku formálně požádat o převzetí úvěru a vyvázání druhého z manželů. Banka pak po takové žádosti udělá zhodnocení bonity klienta a posoudí, zda jeho příjmy vystačí na převzetí celého úvěru. Pokud jeho příjmy nejsou dostačující, lze věc řešit přistoupením ručitele. Teprve po schválení převodu hypotéky bankou na jednoho z manželů a po souhlasu s vyvázáním z úvěru manžela druhého je možné zpracovat dohodu o vypořádání společného jmění manželů, která už bude s touto skutečností napevno počítat a také je možné rovnou zpracovat návrh na rozvod manželství dohodou.

Pokud by banka převod hypotéky a vyvázání manžela neschválila, což se samozřejmě může velmi snadno stát, může se věc řešit refinancováním této staré hypotéky, novou hypotékou od vstřícnější banky, a pokud by ani toto řešení nebylo možné, mohou oba manželé společnou nemovitost prodat.  Z výtěžku se pak uhradí přednostně hypoteční úvěr a zbylý výtěžek si manželé rozdělí rovným dílem v rámci vypořádání při rozvodu manželství.

Věc a řešení vypořádání hypotečního úvěru není nic jednoduchého a je nutné, aby byli manželé při tomto procesu provázejícímu rozvod manželství velmi opatrní.

Rozvod manželství - jak jednat s druhým manželem o návrhu na rozvod?

Jednání s druhým manželem o návrhu na rozvod manželství nemusí být vždy jednoduchou záležitostí. Manželé v době rozvodu už přemýšlejí na tom, aby z rozvodu vyšli majetkově co nejlépe a to i na úkor druhého manžela. Rozvod manželství tak mění dřívější partnery na nesmiřitelné nepřátele.

Při jednání s druhým manželem je třeba dodržovat určitou taktiku a strategii. I když manžel tvrdí, že mu jde o stejnou věc jako vám, jsou vaše zájmy protichůdné. Manžel pak může krýt svým předstíraným zájmem o dohodu a mimosoudní řešení věci, postup, který vás má nebo může poškodit. V čase rozvodu manželství tak musíte myslet výhradně na zájmy své a zájmy svých dětí. V opačném případě můžete prohrát a následky si nést ještě velmi dlouhou dobu.

Řekněme si zde několik pravidel, která je dobré při jednání s manželem o rozvodu manželství dodržovat a neustupovat z nich:

1) Manželovi nikdy nesdělujte své plány a záměry. Tyto si projednejte předem ideálně s odborníkem - právníkem, advokátem, nebo příbuznými, nikdy ne s manželem,

2) Pokud o rozvodu uvažujete vy, pak tento záměr neoznamujte manželovi předčasně. Nejprve si zajistěte potřebné informace a dokumenty, dokud vše běží zdánlivě v očích manžela bez problémů. Důležité jsou zejména informace o majetkových věcech, zůstatky na účtech, zdokumentování a zmapování společného majetku, příjmů, dluhů apod.

3) Teprve po zajištění důkazů a nezbytných informací záměr rozvodu oznamte manželovi a pokuste se řešit věc ve své režii a na základě svých vlastních návrhů. Tedy nenechte volné pole pro aktivitu manžela, pokud to je tedy vůbec možné,

4) S manželem řešte věci klidně ústně. Ve chvíli, kdy si ale manžel zajistí advokáta pro hájení svých zájmů, začněte s ním řešit návrhy a dohody výlučně písemnou formou - mail, sms, sociální sítě, dopis apod.

5) Nikdy nechoďte na schůzku s manželem k jeho advokátovi. Advokát manžela se tváří, že hájí zájmy obou manželů a vystupuje konsensuálně, ale není tomu tak a ani být nemůže. Advokát nemůže hájit zájmy manžela zároveň zájem váš. Jiným případem je situace, kdy se manželé na pomoci konkrétního advokáta sami dohodnout, typicky někoho ke komu nemá ani jeden z manželů žádný vztah,

6) Buďte iniciativní a manželovi zasílejte v písemné formě všechny potřebné návrhy. Pokud je neakceptuje a nebude komunikovat, budete mít u soudu velkou výhodu,

Nejdůležitější je si přiznat, že jste v rozvodu manželství a že rozvod znamená i rozpad vztahu a každý musí nově hájit své vlastní zájmy. Jeden i druhý manžel tak čekají na chybu či obejití druhého. Ve hře je totiž hodně. Statisíce, miliony, nebo děti a jejich další osud.

Při rozvodu manželství jsou ve hře i jiné hodnoty než peníze. Děti

Rozvod manželství a to i rozvod manželství dohodou není jenom důvodem pro vypořádání společného jmění manželů a ukončení vztahu manželů, ale také k vypořádání vztahů ke společným dětem.

Vypořádání a úprava vztahu rodičů k dětem je nezbytnou podmínkou pro úspěšný rozvod manželství, a to rozvod manželství dohodou, nebo i rozvod manželství sporný. Děti jsou tou hlavní a nejcennější hodnotou, která z manželství vznikla. V sázce a v řešení jsou takové hodnoty jako láska, city, budoucnost těchto dětí. Proto i společnost prostřednictvím soudů a úřadů poskytují dětem jako hodnotě zvýšenou ochranu.

V rámci rozvodu manželství jsou nejdůležitější hodnotou děti

V rámci rozvodu manželství je pro zájem a budoucnost dětí nejdůležitějšími otázkami, které je třeba řešit s kým budou po rozvodu manželství rodičů žít, kdo o ně bude pečovat a jak se bude druhý rodič po rozvodu manželství podílet na jejich výživě. Pokud neexistují soudně určené odpovědi na tyto otázky, nemůže k rozvodu manželů dojít.

Určení poměrů dětí k rodičům se řeší v samostatném řízení soudu. Otázka dětí tedy není předmětem rozvodového řízení. Je tedy třeba, aby před rozvodem manželství došlo k rozhodnutí soudu o svěření dětí do péče a výchovy jednomu z rodičů, nebo jejich svěření do střídavé péče a výchovy obou rodičů. V obou případech pak soud, který o právech dětí jedná, musí stanovit a určit výživné rodiče na tyto děti.

Podmínkou rozvodu manželství dohodou, je dohoda o dětech

Pokud se zde zabýváme rozvodem dohodou a náležitostmi návrhu o rozvodu manželství dohodou, pak je jasné, že rozsudek o svěření dítěte do péče, jinak řečeno rozsudek o určení poměrů nezletilého dítěte nebo dětí se dokládá soudu rozhodujícímu o rozvodu manželství. Ideální pak je, pokud návrh na rozvod manželství dohodou doplní manželé i dohodou o svěření dětí do péče a dohodou o určení výživného na tyto děti. Soudy touto dohodou nemusí být vázány, nicméně tato dohoda ukazuje na to, že jsou rodiče schopni se o poměrech svých dětí domluvit. Soudy dohodu o svěření dětí do péče a určení výživného upraví zejména tehdy, kdy je navržené dohodnuté výživné na děti nižší, než jsou možnosti povinného rodiče. Soud tak není dohodou vyměřující dětem nízké výživné vázán a stanoví dětem výživné vyšší.

Dohoda o svěření dětí do péče a výchovy rodiče nebo rodičů se určuje jak pro dobu do rozvodu manželství, tak pro dobu po rozvodu manželství. Také vždy platí, že v případě, kdy se rodiče jako manželé na svěření dětí do péče a určení výživného dohodnou, je jednoduší a rychlejší i proces řízení o rozvodu manželství jako takového.

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Návrh, nebo žádost o rozvod manželství s cizincem je zvláštní formou rozvodu manželství. Na jedné straně tak vystupuje většinou občan či občanka České republiky a na druhé straně vystupuje cizinec. Pro oba manžele, nebo alespoň pro jednoho z nich je výhodnější realizovat rozvod v České republice, nebo je jasně dána příslušnost tuzemských soudů k rozvodu tohoto manželství.

Příslušné soudu k rozhodnutí o rozvodu manželství je určeno zákonem o mezinárodním právo procesním. Místní příslušnost tuzemského soudu pro rozvod manželství je v případě, kdy alespoň jeden z manželů je občanem České republiky a na území republiky žije, případně zde má i trvalé bydliště. Příslušnost tuzemského soudu je dána i v případě, kdy jsou sice oba manželé příslušníky cizího státu, ale dlouhodobě na území České republiky žijí.

Rozvod s cizincem je komplikovanější

Rozvod manželství s cizincem je obecně náročnější a zdlouhavější, než rozvod tuzemských manželů. Záleží, zda je manžel při rozvodu manželství k dispozici a s manželem, který návrh na rozvod manželství u tuzemského soudu podal, spolupracuje. V mnoha případech dochází k tomu, že cizinec nespolupracuje a navíc ani není vůbec jasné, kde tento cizinec bydlí.

Mnoho klientů si myslí, že pokud není manžel či manželka - cizinec dohledatelný, není rozvod manželství možný. Není to však pravda. I v takovém případě lze situaci v rámci soudního, rozvodového řízení řešit. Dá se říci, že někdy je to řešení dokonce lepší, než když se do rozvodového řízení manžel cizinec aktivně zapojí.

Opatrovník je řešením na nedohledatelného manžela - cizince

V případě, kdy manžel v návrhu na rozvod manželství s cizincem sdělí, že netuší kde se manžel nachází a kde bydlí, aby ho mohl soud kontaktovat a zaslat mu podanou žalobu, postupuje soud zvláštním způsobem. Nedohledatelnému manželovi - cizinci tak soud stanoví zástupce, kterému se také říká opatrovník. Opatrovníkem je jmenována nejčastěji nějaká advokátní kancelář, která má v zastoupení manžela cizince hájit jeho zájmy. Advokátní kancelář vystupující jako opatrovník tak postupuje v řízení o rozvodu manželství v podstatě stejně, jako by postupoval cizinec sám. Opatrovník tak může v rámci řízení o rozvodu manželství navrhovat důkazy, může se i odvolat proti rozsudku o rozvodu manželství a může podávat i další opravné prostředky.

V drtivé většině případě se však opatrovník při řízení o rozvodu manželství nakonec ztotožní s návrhem na rozvod a proti rozsudku o rozvodu manželství už se dále neodvolává.

Rozvod manželství v České republice platí i v zahraničí

Rozvod manželství realizovaný v České republice je účinný i v zahraničí. Cizí stát by tak měl tento rozsudek akceptovat a přijmout stejně, jako by ho vydal soud v této zemi. Nutno podotknout, že i v tomto případě záleží velmi na kvalitě zpracování rozvodových dokumentů, tedy zejména návrhu na rozvod manželství, nebo jinak žádosti o rozvod manželství, který by měl dát soudci rozhodujícímu v řízení o rozvodu jasné, přehledné a potřebné informace k tomu, aby mohl v řízení co nejlépe a nejplynuleji pokračovat.

Rozsudek o rozvodu vydaný na základě návrhu na rozvod manželství

Rozsudek o rozvodu manželství je dokument, kterým se řízení o rozvodu manželství na základě návrhu na rozvod manželství, končí. Rozsudkem o rozvodu manželství se pak meritorně rozhoduje o samotném rozvodu manželství. Rozsudek o rozvodu však není možné realizovat do té doby, než nabude právní moci.

Struktura rozsudku o rozvodu manželství

Rozsudek o rozvodu manželství musí splňovat náležitosti stanovené občanským soudním řádem a také novým občanským zákoníkem NOZ. Rozsudek tak musí stejně jako návrh na rozvod manželství splňovat podstatné náležitosti rozsudku stanovené zákonem.

Rozsudek o rozvodu tak musí obsahovat:

1) Označení soudu, který rozsudek o rozvodu manželství vydal

2) Označení stran řízení, tedy typicky žalobce a žalovaného, nebo narhovatele, kterými jsou v obou případech manželé,

3) Výrok - tedy výrok o tom, že se manželství obou účastníků řízení, rozvádí,

4) Odůvodnění rozsudku, kde soud sdělí a popíše z jakých důkazů a zjištění vycházel při rozhodování o tomto rozsudku o rozvodu manželství.

5) Poučení o možnosti odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství

Výrok rozsudku může mít v případě řízení o rozvod manželství v podstatě dvě formy. Buď se manželství účastníků rozvádí, nebo se návrh na rozvod manželství zamítá. Následně pak soud svůj výrok odůvodní.

Odůvodnění je samozřejmě vždy velmi individuální a reaguje vždy na konkrétní stav a skutečnosti každého manželství. V případě návrhu na rozvod manželství dohodou, tedy rozvod manželství nesporný, většinou soud do odůvodnění přejímá odůvodnění uvedené v bezchybném návrhu na rozvod manželství.

Pokud se jedná o návrh na rozvod manželství sporný, pak soud musí odůvodňovat více a precizněji. Soud totiž musí vycházet z toho, že řízení o rozvod manželství se stává řízením sporným a příklon k návrhu či proti němu, musí odůvodnit.

V případě kladného výroku, tedy v případě konstatování, že se manželství účastníků rozvádí, soud v odůvodnění rozsudku nejčastěji zmiňuje fakt, že manželství je hluboce, vážně a nenapravitelně rozvráceno, což bylo prokázáno zejména z výslechu účastníků, případně z údajů a informací uvedených v návrhu na rozvod manželství. Dále vychází z toho, že rozvod manželství bude přínosem pro společné děti manželů, kteří se tak ochrání od hádek a konfliktů mezi manželi. Dále soud konstatuje, že manželé spolu nevedou společnou domácnost, nebydlí spolu, nebo bydlí odděleně, byť by se jednalo i oddělené bydlení manželů v rámci jednoho bytu. Nakonec soud ve svém rozsudku také uvede, že manželé společně nehospodaří a intimně spolu nežijí. Jsou tak dány veškeré důvody a podmínky proto, aby mohl soud o rozvodu manželství ve svém rozsudku definitivně rozhodnout.

Rozsudek musí být pravomocný a být označen doložkou nabytí právní moci

V  rámci rozsudku je nutno rozlišovat několik termínů, které rozhodují o právní moci a vykonatelnosti rozsudku. Samotným vydáním či vyslovením není rozsudek o rozvodu manželství stále pravomocný. Rozsudek je pouze vynesen. Po vynesení se rozsudek doručuje účastníkům. Teprve po doručení začne běžet lhůta pro odvolání manželů či jednoho z nich, která činí 15 dnů ode dne doručení. Právní moci pak rozsudek o rozvodu manželství nabude ve chvíli, kdy se ani jeden z manželů neodvolá. Teprve po nabytí právní moci je rozsudek o rozvodu manželství definitivně vykonatelný a lze podle něj postupovat - například si zajistit vydání nového občanského průkazu s uvedením stavu - rozvedený, změna příjmení manžela apod.

Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství

Proti rozsudku o rozvodu manželství je možné se odvolat k nadřízenému soudu. Teprve poté může dojít k nabytí právní moci rozsudku a také k pravomocnému rozvodu manželství. Jak odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství probíhá?

Rozsudek o rozvodu manželství nemusí být definitivní

Po vynesení rozsudku o rozvodu manželství čekají manželé, až jim bude rozsudek doručen. Od té chvíle počíná běžet třicetidenní lhůta pro podání odvolání proto rozsudku o rozvodu manželství. Konkrétní lhůtu a poučení o možnosti podat odvolání proti rozsudku naleznete vždy v závěrečné části příslušného rozsudku.

Podáním odvolání, které může učinit kterýkoliv z manželů, se v podstatě účinky předchozího rozsudku o rozvodu manželství ruší.

O odvolání pak rozhoduje odvolací soud. Kterým je přímý soud nadřízený soudu, který rozsudek vydal. V rámci soudů funguje i nyní bývalé krajské uspořádání. Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství se podává vždy u soudu, který napadený rozsudek vydal.

Odvolací soud pak o odvolání rozhodne a napadený rozsudek o rozvodu manželství buď potvrdí, nebo ho zruší a vrátí věc k rozhodnutí zpět soudu prvního stupně, který tento napadený rozsudek o rozvodu manželství vynesl.

Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství by mělo být komplexní a mělo by jasně odkazovat na vytýkané skutečnosti a chyby či vady napadeného rozsudku. Odvolání proti rozsudku a jeho kvalita rozhoduje v největší míře o úspěchu či neúspěchu příslušného odvolání.

Odvolání proti rozsudku o rozvodu musí být podáno včas

V řízení o rozvodu manželství se nejčastěji odvolává ten z manželů, který si rozvod manželství nepřeje. Důvody pro odvolání pak mohou být rozmanité. Velmi často se jedná o argumenty typu dobrého vztahu manželů a možné nápravy manželského soužití. Dalšími častými důvody jsou například skutečnosti, kdy bude jeden z manželů, zpravidla ten, který s rozvode nesouhlasí, tímto rozvodem poškozen. Velmi často se jedná o poškození finanční, případně poškození sociální a zdravotní úrovně tohoto manžela.

Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství je nutné podat nejpozději poslední den uloženém pro možnost odvolání v rozsudku. Lhůtu nelze napravit. Lhůtu také odvolatel splní, když poslední stanovený den lhůty podá odvolání k odeslání poště.

Veškerá ustanovení či podmínky pro řádné podání odvolání proti rozsudku neplatí jen v případě rozsudku o rozvod manželství, ale také o rozsudku o určení poměrů nezletilých dětí, nebo rozsudku o vypořádání společného jmění manželů. Odvolání je tak univerzálním opravným prostředkem, které má neúspěšná či nespokojená strana k dispozici.

Návrh na rozvod manželství byl úspěšný. Co dělat po rozvodu?

Boj o rozvod manželství, akceptace návrhu na rozvod manželství ze strany soudu a dosažení pravomocného rozsudku o rozvodu manželství jsou jedna věc. Manželé mají i po řádném rozvodu manželství různé povinnosti na které je třeba dát pozor a nepodceňovat je.

Po rozvodu manželství vyměňte občanské průkazy

Hlavní povinností bývalých manželů po úspěšném a pravomocném rozsudku o rozvodu manželství je změna osobních dokladů. Manželé jsou povinni zajistit změnu údajů v občanských průkazech tak, aby byly v souladu se skutečností a realitou. Do doby rozvodu manželství totiž měli manželé v občanském průkazu uveden stav ženatý či vdaná. Po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství už tyto údaje nejsou aktuální a v zásadě jsou chybné. Bývalý manželé tedy po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství musí s tímto rozsudkem zajít na soud k vyznačení doložky nabytí právní moci rozsudku, což se realizuje razítkovým formulářem, který se dává na horní, levou stranu, první stránky rozsudku.

Další možností je vyznačení doložky autorizací na České poště, která vám vytiskne rozsudek o rozvodu, který došel manželům datovou schránkou už s doložkou o nabytí právní moci a vykonatelnosti rozsudku.

Teprve s tímto rozsudkem s vyznačenou doložkou se bývalý manželé prokazují. A to i při vyřizování nových občanských průkazů.

Po rozvodu manželství dořešte společné bydlení i majetek

Další povinností bývalých manželů po pravomocném rozvodu manželství je realizovat vypořádání společného nájmu bytu, nebo vlastnictví společného bydliště dle rozsudku o rozvodu v případě rozvodu manželství nesporného, nebo v případě rozsudku o vypořádání společného jmění manželů. Ten z bývalých manželů, který nemá právo na další užívání bytu či domu, nebo kterému tento byt či dům nebyl určen do vlastnictví, musí společné bydliště opustit a sám si zajistit nové bydliště, pokud to do té doby už neudělal.

Stejně tak ten z manželů, který majetek či právo bydlení získal musí spolu s pravomocným rozsudkem požádat katastrální úřad o povolení vkladu svého vlastnického práva do katastru nemovitostí, a v případě nájemního bytu pak o změnu smlouvy nájemní pouze na svou osobu.

Informaci o rozvodu manželství by měli bývalý manželé také podat bance, či bankám a institucím i u kterých mají bývalý manželé nějaký úvěr, zejména pak hypotéku.

Nezapomeňte také na lhůtu 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství během níž máte možnost požádat matriku o vrácení svého bývalého příjmení, které jste měli před uzavřením manželství. Promeškání lhůty pak nejde napravit.

Změna stavu je výraznou změnou, která má velký vliv na budoucí majetkové záležitosti či osobní záležitosti každého z manželů, proto není dobré podceňovat povinnosti, které pravomocný rozvod manželství pro oba bývalé manžele přináší.

Návrh na rozvod manželství podle NOZ. Kdy může být i neúspěšný?

Ne každý návrh na rozvod může být úspěšný. Na rozvod manželství totiž není žádný právní nárok, ačkoliv současná praxe rozvodům manželství nijak závažně nebrání. Důvodem neúspěšnosti návrhu na rozvod manželství mohou být chyby v dokumentech, ale také i možné poškození druhého manžela.

Rozvod v České republice je snažší a výhodnější

Jsou země, kde je rozvod manželství výrazně těžší a složitější, než je tomu v České republice. Například v Itálii musí manželé povinně trávit dva roky v manželství na zkoušku, zda se ještě může manželství a vztah manželů napravit a začít plnit své funkce. V dalších zemích pak dávají soudy manželům další přechodné lhůty či povinnosti - například povinnou účast v manželských poradnách, které se pokouší vztahy manželů napravit a manžele usmířit.

Tuzemská právní praxe je v případech rozvodu manželství spíše liberální. Návrhy na rozvod manželství jsou v drtivé většině úspěšné. Jsou však případy, kdy soud manželství nerozvede a to z vážných a podstatných důvodů.

Vady v návrhu na rozvod mohou vést k zamítnutí

Jedním z důvodů zamítnutí návrhu na rozvod manželství je situace, kdy návrh na vklad a následné řízení o rozvodu manželství trpí vadami a chybami. Typicky se jedná o případy, kdy si manželé či jeden z nich sepisují návrh na rozvod a související dokumenty sami, svépomocí. Chyby se také dělají i při vyplňování nejrůznějších vzorů.

Pokud mají manželé štěstí a vadný nebo chybný návrh na vklad není přímo soudem zamítnut, může a také často dochází k průtahům a posunům v celém řízení o rozvodu manželství. Místo několika týdnů se tak rozvodové řízení může protáhnout i na více než rok. Manželé jsou tak nuceni zcela přepracovávat své plány ohledně majetku, vztahů apod. To vše jen kvůli snaze ušetři několik tisíc korun.

Rozvod by poškodil jednoho z manželů? Soud ho nerozvede

Dalším důvodem pro možné zamítnutí návrhu na rozvod manželství je situace, kdy by rozvod manželství poškodil jednoho z manželů. Typicky se jedná o manžela, který rozvod manželství neinicioval, nebo s ním nesouhlasí. Rozvodem manželství totiž mohou být výrazně zasažena a poškozena práva tohoto manžela. Typicky ohroženými skupinami v manželství jsou nemocní lidé a matky na mateřské dovolené. Je logické, že pokud je matka plně závislá na manželovi, který vydělává a ona se stará v rámci manželství o společné děti, tak tuto matku rozvod ze strany manžela poškodí finančně i funkčně. Manžel se totiž rozvodem zprostí mnoha povinností a navíc přestane spolufinancovat náklady celé rodiny a domácnosti. A zatímco v době manželství měla manželka právo podílet se na příjmech a životní úrovni manžela, po rozvodu o tuto výhodu přichází a může to pro ní i její děti znamenat pád do sociální tísně.

Stejným nebo obdobným případem je i případ nemocného člověka. Tento člověk z důvodu vážné nemoci, nebo úrazu, nemůže zajišťovat příjmy pro rodinu a druhý manžel na to reaguje tak, že usiluje o rozvod manželství. Důvodem ke snaze o rozvod manželství přitom není to, že je manželství rozvráceno, ale především to, že se manžel odmítá o druhého, nemocného manžela starat a život ho. I takové případy jsou velmi vážným důvodem k tomu, aby soud manželství těchto manželů nerozváděl.

Další možností ochrany slabšího, nebo rozvodem manželství poškozeného manžela je určení výživného na rozvedeného manžela, což je ale trošku jiná otázka a jiný problém.

Než udělat zbytečné chyby a podat zmetkovitý návrh na rozvod, nebo například dohodu o vypořádání společného jmění manželů, doporučujeme vřele celou věc projednat s odborníkem, tedy právníkem či advokátem. Zpracování dokumentů není nijak drahé a je mnohem levnější než činí nepodložená očekávání potenciálních klientů. Zpracování návrhu na rozvod manželství dohodou, nebo i návrhu na rozvod manželství sporný stojí 2 000 korun. Zpracování dohody o vypořádání společného jmění manželů pak stojí do částky 2 500 korun. Ceny jsou konečné a garantované naší advokátní kanceláří ProfiPravnik.cz. Stačí napsat na mail: ProfiPravnik@gmail.com

Rozvod manželství dohodou. Musí být ověřené podpisy

Správný a bezchybný návrh na rozvod manželství dohodou musí splňovat přesné náležitosti a podmínky. Pokud tyto podmínky návrhu na rozvod manželé nedodrží, nemusí k rozvodu vůbec dojít, nebo se řízení o rozvodu může protáhnout. Jednou z podmínek jsou ověřené podpisy na dokumentech.

Z našich zkušeností a příkladů vyplývá, že mnozí manželé o podmínkách správného návrhu na rozvod manželství dohodou vůbec neví a dělají tak závažné chyby. To se týká i neověření podpisů na rozvodových dokumentech. Ověřené podpisy obou účastníků tak musí obsahovat nejen samotný návrh na rozvod manželství dohodu, ale také další dokumenty, které s k návrhu na rozvod manželství dohodou musejí přiložit. Těmito dokumenty jsou dohoda o vypořádání společného jmění manželů a také dohoda či návrh na určení poměrů nezletilých dětí. Pokud některý z těchto dokumentů ověřené podpisy obou manželů neobsahuje, nejsou z pohledu práva platné.

Absence ověřených podpisů na dokumentech tak může vést v horším případě k zamítnutí návrhu na rozvod manželství, v tom lepším pak k výraznému zpoždění celého řízení o rozvodu manželství. Zajištění ověření podpisů je přitom poměrně snadné. Zajistit ověření podpisů mohou manželé na pobočkách České pošty, nebo na městském či obecním úřadě, nebo u notáře.

Ověření podpisů soudu sděluje a prokazuje, že manželé skutečně a závazně s rozvodem manželství souhlasí a souhlasí i s podmínkami a argumentací obsaženou v odůvodnění rozvodových dokumentů. Pokud nejsou podpisy ověřené, nemá soud jistotu, že rozvodové dokumenty byly skutečně podepsány příslušným manželem.

Ověření podpisu na návrhu na rozvodu manželství dohodou stojí nejčastěji 30 korun za jeden podpis. Náklady na všechna potřebná ověření podpisů se tak pohybují od 120 do 180 korun. Ověření podpisů tak nepředstavuje žádnou významnou zátěž a vřele doporučujeme ověření podpisů na dokumentech určených k rozvodu provést.

Návrh na rozvod manželství - návod na podání návrhu na rozvod

Podání návrhu na rozvod manželství a dalších souvisejících dokumentů k soudu není úplně jednoduché. Je totiž přesně určeno kolik výtisků návrhu na rozvod manželství se na soud podává a jaké mají být přílohy a podklady tohoto návrhu, jako například dohoda o vypořádání sjm, nebo dohoda o určení poměrů nezletilých dětí.

Velkou část rozvodů manželství představují rodiny s dětmi. V dalším textu se tak budeme zabývat právě specifiky návrhu na rozvod manželství, která mají nezletilé děti. Ano, v takovém případě je podání návrhu na rozvod manželství a celé řízení o rozvodu složitější s většími nároky na příslušné rozvodové dokumenty.

Příslušné potřebné rozvodové dokumenty se vytisknou v následujícím počtu:

Bude nutné zahájit dvě řízení

1) Návrh na rozvod - rozvodové řízení

2) Řízení o určení poměrů nezletilého dítěte

Návrh na rozvod manželství

- Návrh na rozvod manželství dohodou - vytiskne se 3 x - u všech se ověří podpisy obou účastníků

1 x návrh na rozvod se podá k soudu - na jedno Vám dají na podatelně razítko a jedno spolu s následujícími dokumenty si ponechají, pokud se bude podávat formou datové schránky tak pouze ve formátu v pdf. spolu s přílohami viz. níže.

K návrhu na rozvod se tedy připojí:

- Ověřená kopie oddacího listu

- Rodný list dítěte - rovněž ověřené kopie

- Dohoda o vypořádání společného jmění manželů - tato se vytiskne 3 x u všech ověříte podpisy, jedna se přiloží jako důkaz k návrhu na rozvod a každý z manželů si ponechá jeden výtisk pro sebe

- Dohoda o svěření dítěte do péče a výchovy otci - tato se vytiskne 4 x, jedna bude přidána k návrhu na rozvod, každý z manželů si ponechá jeden výtisk a jeden výtisk je určen pro druhé řízení o svěření dětí do péče - u všech opět ověřte podpisy

- kopie občanských průkazů manželů, resp. cestovního pasu,

- můžete přiložit i jeden výtisk návrhu na uspořádání poměrů nezletilých dětí (ale to postačí jen kopie)

Na první stránku návrhu na rozvod nalepíte kolek s hodnotou 2 tisíce Kč jako poplatek - nebo se uhradí až po výzvě na účet soudu

Návrh na uspořádání poměrů nezletilého dítěte

toto je druhé řízení, které samostatně podáte, můžete i najednou s návrhem na rozvod

- Návrh na určení poměrů nezletilého dítěte vytisknete 2 x, oba výtisky půjdou na podatelnu a jeden Vám orazítkují a vrátí, jeden si s přiloženými dokumenty ponechají, pokud se bude podávat formou datové schránky, tak podepsané ve formátu pdf. spolu s přílohami

- přiložíte dále ověřenou kopii rodného listu dítěte

- dále 1 x dohodu o svěření dítěte do péče a výchovy s ověřenými podpisy

- kopii oddacího listu manželů

- kopii návrhu na rozvod manželství

Zde se poplatek neplatí

Rekapitulace:

Rozvod manželství - co se přiloží soudu

2 x Návrh na rozvod manželství

1 x Dohoda o vypořádání sjm

1 x Dohoda o svěření dítěte do péče a výchovy otci

1 x ověřená kopie oddacího listu

1 x ověřená kopie rodného listu dítěte

1 x kopie občanských průkazů (cestovního pasu) manželů

Návrh na určení poměrů dítěte - co se přiloží soudu

2 x návrh na určení poměrů dítěte

1 x návrh na rozvod či jeho kopie

1 x dohoda o svěření dítěte do péče a výchovy

1 x rodný list dítěte - kopie

1 x oddací list manželů - kopie

Výše uvedený přehled potřebných dokumentů a počtu výtisků k podání je pouze ilustrační. Každý konkrétní případ je třeba posuzovat individuálně a tomu také přizpůsobit rozsah i okruh potřebných dokumentů a důkazů.

Jak je z výše uvedeného návodu a souhrnu zjevné, není správné a kompletní podání návrhu na rozvod manželství v případě, kdy se řeší i poměry nezletilých dětí vůbec snadné. Pokud se nechcete jako manželé dopustit chyb a něco zanedbat, využijte pomoci odborníka - právní, advokáta, nebo přímo naší advokátní kancelář ProfiPravnik.cz na mailu: ProfiPravnik@gmail.com

Návrh na rozvod manželství. Jak ho ovlivní předmanželská smlouva

Návrh na rozvod manželství je řízením, kterým se ruší formální svazek dvou lidí. Uzavřená předmanželská smlouva má spíše vliv na majetkové otázky tohoto manželství. Pokud se manželství rozvádí žádostí o rozvod dohodou, má předmanželská smlouva na rozvod manželů vliv.

Tento vliv předmanželské smlouvy na rozvod manželství dohodou má vliv spíše nepřímý. Jde o to, že pokud se manželé rozhodli manželství rozvést dohodou, musí se současně dohodnout i na vypořádání společného jmění manželů. Právě existence platné předmanželské smlouvy, ale týká se to i dohody o zúžení společného jmění manželů má vliv na výrazné zjednodušení majetkového vypořádání manželů. V takovém případě je i návrh na rozvod manželství a celé rozvodové řízení výrazně snažší a jednodušší. Manželé například nemusejí složitě vypořádávat majetek, který je už v důsledku úprav z předmanželské smlouvy v podstatě již předem vypořádán.

Tuto skutečnost také manželé uvedou ideálně do návrhu na rozvod manželství dohodou. Pro soud je totiž informace o tom, že v rámci rozvodu manželství a dohody manželů byly vypořádány majetkové otázky velmi důležitým argumentem k tomu, aby o rozvodu manželství mohl rozhodnout bez zbytečného prodlení.

Platí tedy, že uzavřená předmanželská  smlouva, která upravuje vzájemné majetkové poměry manželů a výrazně omezuje či zužuje společné jmění manželů usnadňuje a zjednodušuje rozvodové řízení jako celek. To samé platí u obdobného dokumentu, tedy dohody o zúžení společného jmění manželů, nebo rozsudku o zúžení či zrušení společného jmění manželů.

Návrh na rozvod manželství. Některé rozvody trvají i léta

Některé rozvody manželství trvají nikoliv týdny, ale roky. Důvodem jsou problémy na příslušném soudu, nebo chyby v návrhu na rozvod a obstrukce druhého z manželů. Rozvod manželství se tak pro manžela, který návrh na rozvod podal, stát noční můrou.

Rozvod manželství může trvat měsíc i roky

Není výjimkou, že jeden z manželů podá návrh na rozvod manželství a tento návrh pak leží u soudu měsíce a roky. Ještě po roce tak naleznete rozvodové řízení v evidenci soudních řízeních jako zahájené. Jak je to možné? Předně se průtahy v řízení týkají zejména případů, kdy se rozvádí manžel tuzemec s manželem cizincem. V praxi totiž mnoho soudců neví, jak mají nejlépe takovéto řízení řešit a jak ve věci postupovat. Následně pak takové řízení zamrzne na zoufalých snahách soudu doručit dopis s návrhem na rozvod a žádostí o vyjádření manželovi cizincovi do zahraničí. Tyto snahy jsou pak často neúspěšné, protože po mnoha letech odloučení už manžel z tuzemska vůbec neví, kde se často i exotický manžel vůbec nachází a není v silách soudu tento přesný pobyt zjistit.

Některé soudy zbytečně prodlužují řízení o rozvodu manželství

Řízení se tak může na mnoho měsíců zaseknout jenom na nemožnosti či neschopnosti soudu dopis manželovi do ciziny doručit. Toto doručení a snaha o vyjádření manžela - cizince je přitom často úplně zbytečná. Ani po případném doručení dopisu totiž manžel z ciziny nereaguje a nemá ani zájem se k soudu do České republiky vůbec dostavit. Navíc vyjádření manžela - cizince nemůže nic změnit na tom, že manželství nefunguje a je zcela rozvrácené, protože spolu tito manželé už dlouho nežijí.

V případě průtahů v řízení doporučujeme soud velmi často kontaktovat se žádostí o informace k vývoji řízení o rozvodu manželství. Doporučit lze i zaslání žádosti o pokračování v řízení, nebo o vydání rozsudku ve věci. Ani soudci totiž nesmí řízení o rozvodu manželství svévolně protahovat a rozhodnutí odsouvat. Zbytečné průtahy totiž mohou být pochybením soudce a takovýto postup je neobhajitelný.

Dalším důvodem k prodlužování řízení o rozvodu manželství jsou chyby a vady v příslušném návrhu na rozvod manželství. Stejně tak prodlužuje řízení odpor druhého z manželů, který s rozvodem manželství nesouhlasí. Nesouhlas totiž nesouhlasící manžel provází i různými obstrukcemi, které pak provázejí řízení a odsouvají konečné rozhodnutí ve věci, tedy vydání rozsudku o rozvodu manželství.

Návrh na rozvod manželství. Úprava v Novém občanském zákoníku NOZ

Návrh na rozvod manželství je upraven a popsán v Novém občanském zákoníku NOZ. Tento zákoník upravuje problematiku rozvodu manželství od A do Z. NOZ tak upravuje veškeré povinnosti manželů ve věci rozvodu manželství, návrhu na rozvod manželství, žaloby na rozvod manželství i žádosti o rozvod.

Před rokem 2014 existovala úprava manželského práva a tedy i rozvodu manželství v zákoně o rodině. Tento zákon však přestal na začátku roku 2014 platit a nahradil ho již zmiňovaný zákon č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník.

Protože je tento zákoník velmi rozsáhlý a poměrně složitý, řekneme si, kde úpravu manželství a zejména rozvodu manželství najdete.

Rodinné právo upravuje Nový občanský zákoník ve své části II. a to v paragrafech § 655 až 975. Mezi těmito paragrafy naleznete nejen ustanovení o rozvodu manželství, ale také o jeho uzavření, péče o děti, majetková práva manželů a další.

Ustanovení o rozvodu manželství pak naleznete v paragrafech § 754 až 770.

Paragraf § 755 Nového občanského zákoníku NOZ

Základem celé části úpravy rozvodu manželství je hned první paragraf § 755

Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.
 

Přesto, že je soužití manželů rozvráceno, nemůže být manželství rozvedeno, byl-li by rozvod v rozporu

a) se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo
b) se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let.

Mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů.

Tento paragraf jasně říká, že manželství může být rozvedeno pouze při splnění výslovně uvedených podmínek. První podmínkou je, že manželství musí být hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Splnění právě této podmínky lze dosáhnout kvalitním zpracováním právě návrhu na rozvod manželství dohodou.

Současně zákon říká, kdy není možné rozvod manželství provést. A to v případě, kdy by rozvod manželství bylo v rozporu se zájmem nezletilého dítěte a nebo byl rozvod manželství v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu manželství nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena značná újma. Toto je také paragraf a ustanovení, kterým se velmi často hájí manželé, kteří s rozvodem manželství nesouhlasí. I to však není podstatné, pokud spolu manželé nežijí v době více než tří let před podáním návrhu na rozvod manželství.

Poslední odstavec zmíněného paragrafu dává povinnost upravit před rozvodem manželství poměry nezletilého dítěte. Nejprve je tedy nutné dosáhnout rozsudku o svěření dítěte do péče a určení výživného a teprve poté je možné vynést rozsudek o rozvodu manželství.

Paragraf § 756 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 756 je ustanovení spíše technického charakteru. Tento paragraf přímo říká:

Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak.

Ustanovení zakotvuje povinnost soudu zjišťovat příčiny rozvratu a rozpadu manželství a jeho příčiny. Toto však platí pouze v případech, kdy se jedná o rozvod manželství sporný. V případě návrhu na rozvod manželství - dohodou soud příčiny rozvratu nezkoumá. To je také důvod, proč je právě rozvod manželství dohodou oblíbenou formou řízení o rozvodu manželství. Je totiž jednodušší, rychlejší a manželé nemusí soudu tolik vysvětlovat.

Paragraf § 757 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 757 pak následně právě upravuje návrh na rozvod manželství dohodou a tedy řízení o rozvodu manželství nesporném.

Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud

a) ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
b) manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,
c) manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Dohody uvedené v odstavci 1 písm. c) vyžadují písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny.

Jak tedy zmíněnému ustanovení paragrafu 757 rozumět? Pokud se manželé na rozvodu manželství domluví a podají společně návrh na rozvod manželství nesporný, nebo také dohodou, nebude v takovém případě soud zjišťovat příčiny rozvratu manželství. Jinak řečeno soud bude vycházet pouze z prohlášení účastníků, které se objevilo v návrhu na rozvod a dalších souvisejících dokumentech, typicky v dohodě o vypořádání společného jmění manželů a dohodě o svěření dítěte do péče a výchovy.

Další podmínkou pro možnost realizovat rozvod manželství dohodou je, že manželství trvalo ke dni rozvodu manželství delší dobu než jeden rok. Pokud bude trvat manželství kratší dobu, což se také stává, pak může soud rozvést manželství formou rozvodu sporného. S tím souvisí i další podmínka, tedy že manželé spolu nežijí déle než šest měsíců. Tuto podmínku nevykládáme z formálního hlediska, ale z hlediska reálného. Tedy společné bydliště manželů nemusí být prokazováno existencí společného trvalého bydliště, ale existencí reálného a faktického bydliště obou manželů.

Další velmi důležitou podmínkou pro rozvod manželství dohodou je, že se manželé dohodli na úpravě poměrů společného dítěte. Jinak řečeno se manželé domluvili na tom, kdo bude mít dítě nebo děti ve své péči a výchově a jak vysoké výživné bude hradit druhý z manželů na toto dítě.

Poslední důležitou podmínkou pro řádný rozvod manželství dohodou je, dohoda o vypořádání společného jmění manželů, tedy vypořádání majetkových poměrů a společného bydlení, což se v praxi realizuje dohodou o vypořádání společného jmění manželů.

Paragraf § 758 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 758 je opět ustanovení technického charakteru, které říká:

Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské společenství zjevně obnovit nechce.

Toto ustanovení doplňuje předchozí paragraf a vysvětluje jak posuzovat společné spolužití manželů. Ustanovení tak jasně říká, že společné bydlení a spolužití manželů nelze vykládat formalizovaným způsobem pouze existencí společného trvalého bydliště na jedné adrese. Naopak je spolužití manželů definováno jako faktickým společným bydlením na jednom místě, resp. udržování společného žití, přesto, že jeden z manželů například musí cestovat do zahraničí či na delší dobu z důvodu pracovních cest apod.

Paragraf § 759 Nového občanského zákoníku NOZ

Následuje paragraf § 759, které se zaměřuje na možnosti změnu příjmení rozvedeného manžela a které říká:

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.

Ustanovení paragrafu 759 upravuje situaci, kdy po rozvodu chce manžel, který přijal příjmení svého manžela návrat svého původního příjmení. Podmínkou pro tuto možnost je formální oznámení matričnímu úřadu o změně příjmení po rozvodu a dodržení termínu šesti měsíců od rozvodu manželství. Lhůta přitom nezačne běžet dnem vyhlášení či zpracování rozsudku, ale dnem nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

Paragraf § 760 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 760 upravuje otázku výživného na rozvedeného manžela, a říká:

Není-li rozvedený manžel schopen sám se živit a tato jeho neschopnost má svůj původ v manželství nebo v souvislosti s ním, má vůči němu jeho bývalý manžel v přiměřeném rozsahu vyživovací povinnost, lze-li to na něm spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na věk nebo zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu nebo skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.


Při rozhodování o výživném nebo o jeho výši vezme soud zřetel, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno, jakož i zda

a) si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání, přestože mu v tom nebránila závažná překážka,
b) si rozvedený manžel mohl výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem,
c) se rozvedený manžel podílel za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost,
d) se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu, nebo
e) je dán jiný obdobně závažný důvod.

Pro vyživovací povinnost rozvedených manželů platí obdobně obecná ustanovení o výživném.

Toto ustanovení je velmi důležité pro možnost manžela, který se není sám schopný živit, dosáhnout určení výživného na tohoto rozvedeného manžela. Uvedené podmínky přitom jasně značí, že toto právo není neomezené. Naopak možnost přiznání výživného na rozvedeného manžela je velmi omezená a podmínky jsou přísné. Platí zejména, že svou situaci a finanční a sociální těžkosti si manžel po rozvodu manželství nezpůsobil sám, ale jsou to důvod objektivního charakteru - například nemoc, stáří, péče o nezletilé děti, zejména děti do čtyř let apod.

Paragraf § 761 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 761 určuje jak je možné výživného dosáhnout a říká:

Rozsah vyživovací povinnosti a způsob poskytování výživného se řídí dohodou manželů nebo rozvedených manželů; ujednají-li si, že se výživné nahradí odbytným, zanikne právo rozvedeného manžela na výživné poskytnutím odbytného.

Nedojde-li k dohodě rozvedených manželů o výživném, může potřebný bývalý manžel navrhnout, aby o vyživovací povinnosti druhého manžela rozhodl soud.

Ustanovení říká, že výživné na rozvedeného manžela je možné řešit i tzv. odbytným. Odbytným se rozumí vyplacení jednorázové částky, po jejímž přijetí se oprávněný bývalý manžel zříká dalšího nároku na výživné. Dále se také upravuje, že pokud se manželé či bývalý manželé na výživném nedohodnout, může o stanovení výživného na návrh jednoho z nich rozhodnout soud.

Paragraf § 762 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 762 říká:

Nedohodnou-li se manželé nebo rozvedení manželé o výživném, může manžel, který rozvrat manželství převážně nezapříčinil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, navrhnout, aby soud stanovil vyživovací povinnost bývalého manžela i v takovém rozsahu, který zajistí, aby rozvedení manželé měli v zásadě stejnou životní úroveň. Právo rozvedeného manžela na výživné lze v tomto případě považovat za důvodné jen po dobu okolnostem přiměřenou, nejdéle však po dobu tří let od rozvodu.

 Dopustil-li se bývalý manžel vůči druhému manželovi jednání, které naplňuje znaky domácího násilí, nemá právo na výživné podle odstavce 1, ač by jinak podmínky přiznání práva na výživné splňoval.

Ustanovení upravuje výši výživného a to za splnění podmínky, že manžel nárokující výživné nezapříčinil svým zaviněním rozpad manželství a nebo s ním nesouhlasil a rozvodem mu byla způsobena závažná újma. To platí typicky v době nemoci či nemohoucnosti tohoto manžela. V takovém případě pak má tento oprávněný manžel nárok na stejnou životní úroveň jako bývalý manžel. V takových případech pak bývá výživné nejvyšší. Právo na takto vysoké výživné však má manžel pouze po dobu, kdy tyto důvody trvají, a nejpozději pak do tří let od rozvodu manželství.

Paragraf § 763 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 763 ještě rozvíjí předchozí ustanovení o výživném a říká:

Právo rozvedeného manžela na výživné zanikne, uzavře-li oprávněný rozvedený manžel nové manželství, nebo vstoupí-li do registrovaného partnerství.

Hlavním sdělením tohoto ustanovení je, že jakýkoliv nárok na výživné a jeho úhradu zanikne pokud oprávněný rozvedený manžel uzavře nové manželství. V takovém případě pak tuto zátěž přebírá v rámci společné domácnosti a společného hospodaření nové rodiny, tento nový manžel.

Chcete jistotu, nechcete riskovat tisíce a problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při rozvodu svého manželství? Zpracování rozvodových dokumentů a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování návrhu na rozvod manželství stojí 2000 korun, zpracování dohody o vypořádání společného jmění manželů pak 2500 korun. Celý balíček zpracování rozvodových dokumentů ale můžete pořídit i za celkovou a konečnou cenu 3500 korun.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

____________________________________________________________________

PŘEČTĚTE SI TAKÉ

Návrh na rozvod manželství. Úprava v Novém občanském zákoníku NOZ

Návrh na rozvod manželství. Některé rozvody trvají i léta

Návrh na rozvod manželství. Jak ho ovlivní předmanželská smlouva

Návrh na rozvod manželství - návod na podání návrhu na rozvod

Rozvod manželství dohodou. Musí být ověřené podpisy

Návrh na rozvod manželství podle NOZ. Kdy může být i neúspěšný?

Návrh na rozvod manželství byl úspěšný. Co dělat po rozvodu?

Odvolání proti rozsudku o rozvodu manželství

Rozsudek o rozvodu vydaný na základě návrhu na rozvod manželství

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Při rozvodu manželství jsou ve hře i jiné hodnoty než peníze. Děti

Rozvod manželství a taktika - jak jednat s druhým manželem o návrhu na rozvod?

Rozvod manželství bez vyvázání z hypotečního úvěru neriskujte

Rozvod manželství a vypořádání hypotéky k nemovitosti

Rozvod manželství a společné dluhy manželů

Bez dohody o vypořádání sjm se dohodou manželé nerozvedou

Návrh na rozvod manželství a návrh na vypořádání společného jmění manželů - SJM

Návrh na rozvod manželství by neměl obsahovat chyby. Hrozí zamítnutí návrhu

Návrh, žádost o rozvod manželství s cizincem dle Nového občanského zákoníku

Návrh, žaloba na rozvod podle Nového občanského zákoníku NOZ. Jak má vypadat rozvod manželství?

Rozvod s cizincem je nejvýhodnější v České republice

Uzavřeli jste sňatek s cizincem. Manželství neklapalo. Váš manžel z ciziny se následně začal projevovat jinak než se zdál na začátku? Je manželství neudržitelné a problematické? Pak vězte, že nejvýhodnější a nejkratší cesta k rozvodu vede přes tuzemské soudy.

Číst více »
Žádost o rozvod manželství. Jak na to?

Rozvod manželství je nepříjemnou životní zkušeností. Nejde jen o rozchod se současným partnerem, ale také často o vysoké ztráty a náklady. Jak má vypadat návrh na rozvod manželství? Co je ve skutečnosti žádost o rozvod manželství a co vše má obsahovat? Jaké má žaloba o rozvod manželství náležitosti?

Číst více »
Žádost na rozvod. Jaké jsou nejčastější přičiny rozvodu?

Příčiny rozvodu manželství jsou různorodé a je jen na vnitřním pocitu a pojetí každého člověka co považuje za spouštěcí mechanismu rozpadu manželství. U každého člověka je totiž nutná intenzita problémů a jejich závažnost jiná.

Číst více »
Žádost o rozvod manželství musí řešit i péči a výchovu dětí

V případě, že se v době manželství narodily děti, které jsou v době rozvodu ještě nezletilé, ovlivňuje tato skutečnost další řízení. Předně musí manželé upravit tzv. poměry nezletilých dětí a výživné. V případě rozvodu dohodou totiž bez dohody o této věci rozvod neproběhne, v případě rozvodu sporného rozhodne o celé věci soud.

Číst více »
Žaloba na rozvod sporný. Časté trauma při rozvodovém řízení

V případě žaloby na rozvod manželství, tedy v případě, kdy se jedná o rozvod manželství sporný se připravte na psychickou zátěž, dlouhý průběh řízení a nepříjemné výslechy před soudem. Sporný rozvod totiž bývá velmi zatěžující variantou

Číst více »
Rozvod manželství do dvou měsíců? Jen s kvalitně sepsanou žádostí o rozvod

Rozvod manželství lze realizovat i do dvou měsíců od podání žádosti či návrhu na rozvod. Není to však automatické a musíte k tomu také přispět. Rozhodující okolností pro to, zda bude rozvod trvat krátce či déle je kvalita sepsaného návrhu na rozvod a splnění všech zákonných podmínek pro tento rozvod

Číst více »
Žádost na rozvod dohodou. Jaké důkazy je nutné přiložit?

Aby mohl rozvod manželství úspěšně proběhnout, nepostačí pouze soudu zaslat návrh či žalobu na rozvod. V návrhu či žalobě se sice něco tvrdí, ale jako účastník jste povinni svá tvrzení prokázat. Prokázání pak proběhne v tomto případě nejčastěji doložením písemných důkazů.

Číst více »
Náležitosti žádosti, návrhu o rozvod

Aby mohla být žádost o rozvod, resp. návrh na rozvod úspěšný, musí obsahovat důležité náležitosti a být maximálně přehledný. Pokud tomu tak nebude a soudce smysl a náplň žádosti či návrhu o rozvod neporozumí, může se rozvodové řízení zbytečně protáhnout.

Číst více »
Ke kterému soudu žádost o rozvod poslat. Příšlušnost soudu

Velmi často se objevují chyby v zasílání žádosti či návrhu o rozvod soudu. Lidé tak zasílají žádosti o rozvod manželství jinému soudu, než je ten příslušný. Vzniká tak problém, který může celé rozvodové řízení výrazně prodloužit.

Číst více »
Žádost o rozvod stojí stále tisíc korun

Soudní poplatek u žádosti či návrhu o rozvod stojí stále tisíc korun. Pořád totiž ještě nezačala platit novela zákona o soudních poplatcích, která zvyšuje poplatek za rozvod na dvojnásobek. Od července tohoto roku však již za návrh na rozvod uhradíte 2000 korun.

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU