Zavedli jsme novou službu E-PORADENSTVÍ, která garantuje odpoveď na dotaz do 24 hodin. Ctíme Vaše soukromí, proto položené dotazy ze služby E-PORADENSTVÍ nepublikujeme na webu.

» Položit nový dotaz přes službu E-PORADENSTVÍ


Níže můžete vyhledávat v položených dotazech z původní služby.

Položené dotazy

Pronájem nebo koupě parcely 14/68 v k.ů. Brno-Junrov

DOTAZ

Dobrý den.

Obdržel jsem od ˇuřadu pro zastupování státu vě věcech majetkových, následující dopis:

CITUJI:
Výzva k úhradě za majetkový prospěch získaný užíváním pozemku bez právního důvodu,část pozemku parc.č.14/68, k.ú. Jundrov - BO č. 1275/09

Česká republika je vlastníkem a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný hospodařit s výše uvedenou nemovitostí, zapsanou na LV č. 6000 pro k.ú.Jundrov ve smyslu ust . §9 zákona č. 219/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ust, §451, odst 1 a 2 zákona č 40/1964 Sb., občanského zákoníku, Vás  jako organizační složka státu příslušná hospodařit s majetkem ve vlastnictví České republiky vyzýváme k úhradě částky 5979,00Kč za majetkový prospěch získaný užíváním části  pozemku parc.č.14/68 o výměře 29m2 v k.ú. Jundrov bez právního důvodu za období od 12.3.2001 do 31.12.2008.

konec citace:

dále jsou penála atd.

Ano, asi tento požadavek je právněný, protože se parcela nachází za oplocením naší zahrady, který se ale v této linii nachází někdy od roku 1970 (dřívě parcelu vlastil manželčin strýc).

My ji v rámci rodiny vlastníme od roku 1991 a na manželku je zaknihována v KN od 12.3.2001.

při jednání na výše uvedeném Úřadě pro zastupování státu, jsem zjistil , že nájemné počítají ve výši 20,-/m2/rok za roky 2001-2006 a za roky 2007-2008 pak 45,-Kč/m2/rok, přičemž v okolí pronajímá OÚ Jundrov za podstatně nižší částku.

za další by nám tento pozemek rodi prodali, ale ne za cenu uvedenou v cenové pozemkové mapě    870,-Kč/m2 , ale podstatně vyšší (cca 2000,-/m2).
Moje připomínky k parcele 14/68 jsou:

 K parcele 14/68

 

 1. parcele nemá bonitu
 2. podle zákresu poskytnutého Katastrálním úřadem k 22.10.2001 je parcela 14/68 začleněna jako součást parcely 14/1 komunikace, jak je uvedeno v soupisu parcel.
 3. je na ní umístěn rozvaděč a odběrný bod E-ON tato plocha nejde využít a směrem k parcele 272 vedou  kabely E-ON pro jiný odběrný bod
 4. Na parcele se nachází pařez po smrku o průměru cca 80-90cm
 5. Na parcele se nachází vstupní šachta pro kanál o průměru cca 1 až 1,2m
 6. mezi pařezem se vstupem do kanalizace a technologiemi E-ON  je vjezd na parcelu 271povolený Odborem dopravy magistrátu města Brna, OU Jundrov,   Brněnskými komunikacemi  a koordinován se stavebním dozorem výstavby „rekonstrukce Veslařská“ a nikdo se zúčastněných nevznesl námitku na chybné oplocení.
 7. V době pořízení snímku parcely 271 z KN nemá výše uvedená parcela číslo a nebylo tudíž možno identifikovat majitele a proto bylo v dobré víře užívána jakou součást parcely 271 o čemž svědčí i znalecký posudek odhadce nemovitosti z roku 2000, v němž je smrk ( dnes již pouze pařez) započítán jakou součást parcely 271 do ocenění nemovitosti v částce cca 11500,-Kč
 8. Takže z parcely 14/68 je využitelný pouze vjezd na parcelu 271
 9. navíc přes parcelu 14/68 prochází vodovodní řád a kanalizace a tyto vyžadují ochranné pásmo podle hloubky uložení až 3m na obě strany, takže se prakticky na takové parcele nedá nic pěstovat, jedině ji zatravnit
 10.  vzhledem k exhalacím z automobilové dopravy a autobusové linky 44 a 84 MHD jakož i parkoviště před obecním úřadem a kinem Svratka na ulici Veslařská , není žádoucí cokoliv užitečného pěstovat.
 11. Jsem ochoten tuto parcelu koupit za 870,-Kč/m2 , a tím vyřešit vjezd a vstup na parcelu 271. Za tuto cenu se obchodovalo s parcelami v okolí mezi  Magistrátem města Brna a paní Novotnou, dále pak mezi městem Brno a paní Kopečnou což uvádí zápis ze zasedání ze schůze Rady města Brna R3/130 ze dne 20.září 2001
  Domnívám se, že je li možno za ceny uvedené v cenové pozemkové mapě získávat pozemky do vlastnictví města Brna, lze je také za tuto cenu prodat do majetku občana.

 12. cituji: 
18.Návrh nabytí  pozemku p. č. KN 270/3  v k. ú. Jundrov pro   stavbu  "Rekonstrukce  komunikace,  Veslařská  - Jundrov"   - RM3/7012
   Bylo hlasováno bez rozpravy.
 
   RMB doporučuje Zastupitelstvu  města Brna schválit nabytí   nemovitosti  -  pozemku  p. č.  KN 270/3  o  výměře  3 m˙   v k. ú.   Jundrov   ve   vlastnictví   Marty  Novotné  do   vlastnictví statutárního  města Brna za  dohodnutou kupní   cenu 2.610,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.
 
   Schváleno jednomyslně 8 členy.
 
19.Návrh nabytí  pozemku p. č. KN 273/2  v k. ú. Jundrov pro   stavbu  "Rekonstrukce  komunikace,  Veslařská  - Jundrov"   - RM3/7011
   Bylo hlasováno bez rozpravy.
 
   RMB doporučuje Zastupitelstvu  města Brna schválit nabytí   nemovitosti  -  pozemku  p. č.  KN 273/2  o  výměře  9 m˙   v k. ú.   Jundrov   ve   vlastnictví   Marie  Kopečné  do   vlastnictví statutárního  města Brna za  dohodnutou kupní   cenu 7.830,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.
 
   Schváleno jednomyslně 8 členy.

 1. jinak jsem nucen požádat o souhlas s posunutím plotu za hranici parcely 14/68
 2. Předpokládám že nebude nutné žádné restituční řízení. Parcela podle starousedlíků patřila paní Martě Novotné, od níž ji vykoupila Technická a zahradní správa města Brna (dnes ji neexistuje)a nadále ji spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rovněž Magistrát města Brna neřešil při odkupu 3m2 zabraných chodníkem restituce a vykoupil je za 870,-Kč/m2.
  Domnívám se tedy, že je možno za tuto cenu 870,-Kč/m2 parcelu prodat i občanovi.

Takže platí cenová pozemková mapa i pro rodej občanovi?

Má úřad právo požadovat tak vysokou cenu za m2 (2000,-)?

Jsem koukal do zákona 151/1997Sb. a nikde jsem takovou možnost nenašel.

Je vypočtené nájemné jak je uvedeno výše správné nebo platí to co je v zákony 151/1997Sb. kde je uvedeno nejvyšší nájemní 5,-Kč/m2/rok?


Za odpověď případně další podměty jak si počínat mnokoráte dekuji předem.
Pavel Plhal Brno

http://telefon.unas.cz

plhal@atlas.cz

 

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

je jen škoda, že nemovitost patří státu, jinak jste ji mohli už dávno vydržet a v podstatě mohla být dnes už Vaše.

Úřad se snaží prodávat nemovitosti za ceny co nejvyšší, což je zájem státu. Není tedy stanovená žádná maximální částka za kterou by musel něco prodávat. Pokud by vyhlásil výběrové řízení, také by mohl prodat nemovitost za cenu nejvyšší.

Určitě je ale možné se s úřadem a úředníky dohodnout. Je třeba je obtěžovat tak dlouho, dokud prodej nepřiklepnou. Mám s podobnými případy úplně podobné zkušenosti. Nabídněte přímo konkrétní cenu v nabídce na koupi nemovitosti. Tuto cenu podložte odůvodněním, např. cenovým odhadem, cenou obvyklou v okolí, či cenu prodej nemovitostí od státu soukromníkům.

Také argumentujte stavem pozemku a nemožnosti jeho využití, čímž stát ztrácí potřebné finanční prostředky, které by mohl prodejem za takto lukrativní cenu získat.

V otázce nájemného bych poukázal na povinnost řádného hospodáře. Pokud jste pozemek omylem užíval, např. v domnění, že ještě patří Vám, nebo jste ho neužíval nijak intenzivně, pak měl vlastník upozornit, že si nepřeje takovéto využívání své nemovitosti, a vyzvat Vás např. k vyklizení, což se nestalo, čímž jste mohl odůvodněně nabýt dojmu, že Vaše počínání vlastníkovi nevadí. Zvlášť pokud jste z užívání nemovitosti neměl žádný přímý profit ani úsporu... 

Číst více »

nevyplacená mzda zaměstnavatelem

DOTAZ

na základě pracovní smlouvy mi náležela měsíční mzda ve společnosti v likvidaci.Na společnost byl prohlášen konkurs a správkyně konkursní podstaty mi dala výpověĎ,na kterou jsem podal žalobu pro neplatnost.Soudní spor jsem vyhrál(mám pravomocný rozsudek,že výpověď je neplatná).

Vzhledem k časovému průtahu správkyně pro nedostatek majetku konkurs ukončila a spor jsem vyhrál tedy vůči společnosti.V době projednávání u soudu již správkyně nebyly správkyní.

Nárokuji si ,ale po ní mzdu za dobu konkursu a chci se zeptat zda mám nárok proti správkyni a zda musím zaplatit soudní poplatek jednáli se o pracovně právní spor ze strany zaměstnance

děkuji

ing.Milan Soukup

ODPOVĚĎ

Určitě tam poplatek bude, dle výše finančního plnění, které budete požadovat. Žalobu budete směřovat vůči společnosti, nikoliv vůči správkyni. Jednala jménem společnosti. Otázkou je, zda ještě existuje nějaký majetek, ze kterého by jste m ohl být uspokojen.

Číst více »

Construct Data formulář

DOTAZ

Dobrý den,

jako ostatní jsem naletěl na špek - formulář firmy Construct Data. Následně mi přišla faktura na děsivou částku 971 eur.  Měl jsem zato, že formulář jenom upravuje chybu, kterou tam měli, aby někde byla uvedena naše firma bezchybně.

Bohužel se dle nich jedná o placenou službu, čehož jsem si ve formuláři vůbec nevšim. A nechce se mi jim platit takové velké peníze. V nějakém článku jsem se navíc dočetl že formulář uzavřel smlouvu na 3 roky. To je šílený! Mám nějakou šanci, když jim nic nezaplatím?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

rozhodně doporučuji žádné peníze neposílat. Počítejte s tím, že se nyní rozběhne kolečko snahy o vymožení této částky. Budou Vám zasílány faktury, upomínky, exekuční příkazy a je možné, že Vám budou také telefonovat a nabízet dohodu. V posledních několika letech jsme zastupovali několik desítek postižených společností proti firmě Construct Data, či European City Guide apod. a ve všech případech s úspěšným výsledkem, scénář se navíc stále opakuje.

Je však třeba od tohoto kontraktu oficiálně odstoupit a rozhodně to neodkládat, nebo se dokonce vůbec nevyjádřit. Úkon sice může být neplatný z důvodu omylu, této neplatnosti se ale musíte dovolat, jinak se o platný úkon jednat bude. Zároveň je dobré v odstoupení uvést další právní důvody, které Vás k odstoupení vedli, případně upozornit na jejich malé šance při vymáhání údajného nároku.

Pokud by jste potřeboval podrobnější informace, či konkrétní právní pomoc kontaktujte mě na mailovou adresu: mojepoplatky@seznam.cz, nebo mirzem@volny.cz

 

Číst více »

plot

DOTAZ

Dobrý den. Jsem chovatelem králíků. Králíkárnu mám asi metr od plotu, který nás dělí se sousedem. Moje králíkárna je zánovní v perfektním stavu. I při pohledu zezadu nepůsobí odpudivě. Soused však přímo za plotem na úrovni králíkárny udělal skládku hnoje, pokosené trávy a všelijakého domácího odpadu (slupky z vajec, staré kompoty, kůra z pomerančů citronů apod.) Přitom má králíkárnu jinde, kde má i hnojiště z doby kdy hospodařili jeho rodiče. Běhají tam i potkani a asi před 2-3 lety mi králíci pochcípali, dle vet. na nemoc, kterou právě potkani přenášejí. Říkal jsem mu tehdy ať tam udělá pořádek, ale po čase je vše při starém. Dle něj je vše normální.  Ani se mu nedivím. Vyrostl v takových podmínkách, kdy se u nich doma s pořádkem nesetkal (nechci nikomu ubližovat, ale je to tak). Chci se jenom zeptat, zda existují nějaké předpisy o těchto věcech, protože věci etiky a slušnosti tady nikdy nebyly. Díky za Váš názor a odpověď.             S                                                                                                                                                                                           pozdravem Peřina                          

ODPOVĚĎ

Obávám se, že bude velmi těžké nějak donutit souseda k pořádku na jeho pozemku. Z hlediska práva by musel tento nepořádek ohrožovat Vaše zdraví či majetek a muselo by se to kvalitně dokázat, což bude největší problém. V opačném případě Vám nic jiného než dohoda nepomůže..

Číst více »

predmanzelska smlouva

DOTAZ

jak postupovat v pripade ze jeden z partneru ma dluhy-pujcky a chce vstoupit do svazku manzelskeho. je i v tomto pripade nutna predmanzelska smlouva?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

v podstatě to nutné není. Dluhy, které si nese partner z doby před manželstvím jsou pouze jeho dluhy. Nicméně může zde být předpoklad, že se bude zadlužovat i v době manželství a pak už bych předmanželskou smlouvu jistě doporučoval

Číst více »

koupě nemovitosti na níž je uvalena exekuce

DOTAZ

Dobrý den,chtěla bych koupit byt ale je na něm exekuce, je třeba toto upravit ve smlouvě o koupi bytu aby se exekuce dále nevstahovala na tuto nemovitost? Je to řízené přes realitní kancelář a bylo mi řečeno, že byt by nám byl prodán absolutně oddlužený. Chtěla bych si to nějak ověřit.. Děkuji

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

doporučuji Vám v tomto případě nejvyšší opatrnost a nespoléhat se na tvrzení realitní kanceláře. S realitními kancelářemi nemám totiž v této věci dobré zkušenosti. Předpokládám, že na bytě je Exekuční příkaz k prodeji, tudíž je na něm plomba a nelze ho v tuto chvíli prodat. Dále předpokládám, že realitní kancelář Vám řekla, že zaplatíte zálohu či část ceny a z toho se dluh zaplatí a následně exekutor příkaz z nemovitosti stáhne.

Doporučuji Vám vytvořit si výpis z katastru nemovitostí k předmětnému bytu, kde uvidíte číslo exekuce a exekuční kancelář či kanceláře, které příkaz vydaly. Zavolejte si tam a zjistěte si výši dluhu, bylo by také dobré zjistit osobu dlužníka. TAm se také dozvíte, zda vyplacená záloha vůbec stačí na umoření dluhu. Může se Vám totiž stát, že podepíšete smlouvu, zaplatíte zálohu, byt nebude moci být převeden z důvodu plomby, a vy zjistíte, že dluh třeba převyšuje hodnotu bytu. Zálohu už Vám nikdo nevrátí a Vy přijdete o velké peníze.

Doporučoval bych se na vše velmi podroběn podívat. Samozřejmě Vám můžu poradit či doporučit nejlepší postup, ale to je na schůzku či podrobnější mail.

V případě zájmu o další informace či pomoc mě kontaktujte na mail: mojepoplatky@seznam.cz

 

Číst více »

Dotaz

DOTAZ

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik se platí za přepis nemovitosti.myslím si, že se platí 1% z odhadní ceny nemovitosti.Chtěla bych se zeptat zda je to tak jak si myslím nebo se mílím.Babička mi přepisuje nemovitost tak se chci ujistit zda je to tak.Jeden z právníků mi řekl, že mám platit z odhadní částky 1 500 000 - 30 000-40 000kč poplatek.

ODPOVĚĎ

Dobrý den Markéto,

za přepis nemovitosti, předpokládám, že myslíte kompletní vyřízení převodu na základě darovací smlouvy, není nikde určená výše odměny. Nejdná se tedy ani o 1 procento z odhadní ceny. Výše odměny právníka je výce méně smluvní, tzn. právník Vám navrhne cenu za kterou vše zařídí a Vy ji buď akceptujete či ne.

30 - 40 000 Kč je možná cena některého z právníků. Dovedu si představit cenu výrazně nižší na úrovni třetiny či 25 procent této částky s garancí bezproblémového vyřízení i zápisu práva do katastru nemovitostí.

Pokud by jste měla zájem o informace či konkrétní pomoc, kontaktujte mě na mail: mojepoplatky@seznam.cz

Číst více »

Společné finanční prostředky - vypořádání po rozvodu

DOTAZ

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o radu s následujícím problémem.

Čeká mne rozvod a následné vypořádání SMJ.

Bohužel nemám vůbec přehled o stavu našeho movitého majetku. Manžel si založil konto (možná i více kont), na které nemám přístupová práva a na toto konto (tato konta) převedl potají značnou část našich společných úspor. Navíc schoval všechny výpisy z účtů, svoje výplatní pásky a další písemnosti, ze kterých bych mohla čerpat informace o stavu našeho SMJ. Na žádost o poskytnutí přístupových práv reaguje zcela odmítavě, informace by mi sice prý byl ochoten poskytnout, ale budou to samozřejmě informace pravdivé jen částečně.

Přehled o manželových výdělcích mám již 10 let jen hrubý, spíše žádný, tím pádem nemám ani přehled o výši společných úspor.

Mám  v této situaci nějakou šanci na spravedlivé vypořádání?

Děkuji předem za odpověď

Dana

ODPOVĚĎ

Dobrý den Dano,

při vypořádání SJM požádáte soud, aby vyzval Vašeho manžela k oznámení čísel kont, majetku a svých příjmů. Budete muset přesně navrhnout informace, které budete potřebovat ke zjištění skrývaného majetku. Tam už se mu bude lhát hůře, protože zatajení informací pro něj může znamenat vysokou pokutu či obvinění z trestného činu.

Takže informace bude možné získat. Rozhodně však o této možnosti manželovi neříkejte. Mohlo by ho to motivovat  k tomu aby převáděl peníze na jiné účty, např. účty svých rodičů a příbuzných kde by je bylo možné jen těžko dohledat.

Současně doporučuji snažit se zjistit co nejvíce informace svépomocí, co kde najdete, aby bylo před soudem snadnější dokazování.

Číst více »

POZUSTALOST

DOTAZ

 

DOBRÝ DEN OBRACÍM SE NA VÁS S DOTAZEM OHLEDNĚ POZŮSTALOSTI. MŮJ TCHÁN PODEPSAL  17.10.2006 TĚSNĚ PŘED SMRTÍ PŮJČKU U HOME CREDITU NA ČÁSTKU 60 000 KČ . TUTO ČÁSTKU SI NECHAL ZASLAT NA ÚČET SVÉ V TÉ CHVÍLI OZNAČOVANÉ NÍM JAKO DRUŽKA .UMŘEL 20.10.2006 A PENÍZE BYLY PŘEVEDENY 24.10.2006 .H.C. SE PŘIHLÁSIL DO DĚDICTVÍ ,ALE UŽ S ČÁSTKOU 106 704 KČ . PO PRVNÍM PÍSEMNÉM  POKUSU ZAMĚŘENÉM NA TO ,ABY DLUH UHRADILA  PANÍ ,KTERÉ BYLY PENÍZE POUKÁZÁNY S TÍM ,ŽE ON SNIMI NEMOHL DISPONOVAT ,PODAL H.C.  NA POLICII PODNĚT  K ŠETŘENÍ ZDA SE NEJEDNALO O ÚVĚROVÝ PODVOD. TENTO TRESTNÝ ČIN BYL ZÁHY ODLOŽEN ,PROTOŽE PANÍ KTERÉ ÚČET PATŘIL A PENÍZE POUŽILA PRO SVOJI POTŘEBU SE ZAVÁZALA DLUH PLNÉ VÝŠI UHRADÍIT. JAKÉ NEMILÉ PŘEKVAPENÍ NÁS POTKALO TENTO TÝDEN ,KDYŽ NÁM DOŠLA VÝZVA OD H.C. K OKAMŽITÉ ÚHRADĚ CELÉ DLUŽNÉ ČÁSTKY S DOVĚTKEM –NEBUDE-LI DLUŽNÁ ČÁSTKA UHRAZENA DO 14 DNÍ  BUDE PŘISTOUPENO K EXEKUCI VAŠEHO MAJETKU.

MŮJ DOTAZ ZNÍ ,ZDA H.C.MŮŽE POŽADOVAT CELOU ČÁSTKU A ŮROKY V TAKOVÉ VÝŠI POSMRTNĚ, KDYŽ  TCHÁN MÁ VE SMLOUVĚ SPLÁTKY ROZEPSÁNY NA 72 MĚSÍCŮ.A JAKOU FORMOU PODAT K SOUDU ŽALOBU NA PANÍ V NADĚJI ,ŽE MOŽNÁ NĚJAKÉ PENÍZE VRÁTÍ ,NEŽ DOJDE K 3 LETÉ PROMLČECÍ DOBĚ.

ZA PŘÍPADNOU ODPOVĚĎ MNOHOKRÁT DĚKUJI NIKOS ZGUROS.

 

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

obecně platí, že smrtí dlužníka se stává splatným celý jeho dluh, záleží jak je zbytek formulován ve smlouvě, ale je samozřejmě možné, aby věřitel požadoval celou dlužnou částku spolu s úroky do plánovaného splacení. Obecně tyto splátkové společnosti mívají často v podmínkách, že při předčasném splacení uhradíte i úroky, jako pokutu za předčasné splacení či jako poplatek. Nazývá se to různě. Je také pravda, že H.C. může požadovat uhrazení dluhu na dědici, nicméně je mi divné, že H.C nepřihlásil své pohledávky do dědického řízení, resp. přihlásil, ale nevím jak to dopadlo..proč nebyl uspokojen? Vy můžete své pohledávky po zmíněné paní uplatňovat žalobou na bezdůvodné obohacení a to doporučuji co nejdříve. Pokud paní vlastní nějaký majetek, bylo by možné se uspokojit z případné exekuce, pokud by neuhradila dobrovolně.

Samozřejmě ke komplexní odpovědi bych musel vidět kompletní dokumentaci k dané věci.

Číst více »

Poplatky

DOTAZ

Dobrý den,moc bych potřebovala poradit.Jsem matka samoživitelka,ze studujíci dcerou ve své péči,v ČID.Pracuji na částečný úvazek,abych po rozvodu zvládla nejen výchovu dcery ale i veškeré náklady za bydlení.Bydlím s dcerou v bytě,který je osobním vlastníctvím nás obou,me i bývalého manžela,který se na nákladech za společný byt nepodílá a bydlí u přítelkyně.Momentálne byt prodáváme z důvodu majetkového vyrovnání.Teď jsem se ocitla v takové tíživé finanční situaci,že nejsem schopna zaplatit půjčky ani polatek bytovému společenství za fond oprav a další platby s tím souvisejíci.Celkem 6063 kč.Títo problémy bych ráda řešila,jen nevím,jak mám Společenství vlastníků domu formulovat dopis,žádost o to,aby mi s platbama počkali,dokud se nevyřeši má finanční situace.Dluh bych ráda uhradila z přeplatku za loňský rok(který mám dostat ve výši jednoho"nájemného") a případne další dluh z peněz,ketré získám z prodeje bytu.Za odpověd vám děkuji,pokud možno prosím na email.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

dopis formulujte jako žádost o splátkový kalendář, kde navrhnete jak a kdy dluh uhradíte. S tím by společenství nemělo mít problém. V dopisu také uveďte, že jste vždy bez problémů platila a v současnosti je prodlení způsobeno pouze Vašimi přechodnými problémy. 

Číst více »

Spoluvlatnictvi domu

DOTAZ

Dobrý den.Moje matka zdědila ještě se svými 2 sourozenci rodinný domek se zahradou po svém otci.Každý má tedy 1/3.Jediný kdo se o nemovitost zajímá a stará je moje matka.Ostatní do nem .nechtějí investovat ani korunu,nejezdí na kontrolu nemovitosti, ani neudržují svojí třetinu zahrady ani domu.Již přes 10let moje matka udržuje zahradu,dvorek,platí el.atd.Nyní potřebují peníze,tak vyhrožují mojí matce,že rodinný dům dají přes realitní kancelář k prodeji a její souhlas k tomuto nepotřebují,protože oni se dohodli a mají 2/3 k prodeji.Matka však domek prodat nechce.Slouží jí a mým dětem k rekreaci.Ráda bych věděla co můžeme dělat a kdo má pravdu?Nepozbyli již svým nezájmem o nem.užívací a prodejní právo?Neexistuje něco jako promlčecí doba a kolik je to případně let?Děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

doba k vydržení je 10 let. Bohužel se obávám, že zde navrhovat vydržení zřejmě nepůjde, protože sourozenci jsou jako spoluvlastníci zapsáni v katastru nemovitostí a samozřejmě že by případně tvrdili, že do domu občas zajedou, že si jsou svého vlastnictví vědomi apod.

Na druhou stranu je také pravda, že oni sami prodat nemovitost nemohou. Mohou prodat max. svůj podíl. 2/3 domu ale za dobrou cenu nikdo nekoupí. Prodat podíly mohou nejpravděpodobněji za velmi podhodnocenou cenu. Ale být Vámi, tak je nechám a´t dům dají realitce k prodeji. Pokud realitka dům prodá, pak Vaše matka nepřidá svůj podpis, který je nutný k prodeji a prodej překazí. Oni si pak ponesou odpověnost za selhání obchodu. Další věcí je skutečnost, že Vaše matka má předkupní právo na jejich podíly. Pokud tedy oni jí nenabídnou ke koupi sví podíly přednostně, tedy za cenu za kterou je budou následně nabízet, může Vaše matka v budoucnu celou případnou transakci zpochybni.

Nicméně přese všechno uvedené zde je nebezpečí, že o dům nakonec přijde. Pokud totiž sourozenci požádají soud o vypořádání podílového spoluvlastnicví a Vaše matka nebude mít dost peněz, aby je vyplatila, může soud rozhodnout o prodeji nemovitosti a vypořádání podílů z výtěžku prodeje.

Pokud by jste potřebovala konkrétní informači či pomoc, pak mě kontaktujte na mail: mojepoplatky@seznam.cz

Číst více »

Vzdání se otcovství

DOTAZ

Dobrý den,můj bývalí manžel nemá zájem o mou dceru už šest let a dceři bude sedm.Již pět let žiji s přítelem a ted se nám narodila dvojčátka a přítel by si rád vzal mou dceru za vlastní a aby nosila jeho příjmení.Můžete my prosím poradit jak postupovat.Alimenty dostáváme tak jenou za tři měsíce ve výši 500kč.Děkuji a zůstávám s pozdravem Kateřina Hošková

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

obávám se, že k osvojení, resp. k převzetí příjmení Vašeho přítele bude nutné, aby jste byli manželé a za druhé k tomu musí dát souhlas otec dítěte. Návrh na osvojení pak podáte k soudu v obvodu trvalého bydliště Vašeho dítěte. Nepravidelné placení výživného může být argumentem, ale souhlas otce budete potřebovat určitě.

____________________________________________________________________

Pokud by jste potřebovala konkrétní informace či pomoc advokátní kanceláře, pak mě kontaktujte na mail: mojepoplatky@seznam.cz

Číst více »

Pokuta MHD

DOTAZ

Dobrý den. Mám dotaz ohledně pokuty MHD. Můj zeť jel v době studií v Brně načerno MHD, pokutu zřejmě nezaplatil. V té době měl trvalé bydliště v Liberci, v Brně bydlel na kolejích. Příhoda se stala před více než 10 lety. Dnes bydlí v Plzni, kde žije se svou rodinou, a má tam práci jako veterinární lékař. Jako blesk z čistého nebe mu přišlo rozhodnutí od soudu - exekutorský výměr - na zaplacení pokuty, která naskákala za tu dobu na neuvěřitelnou sumu - asi 14 000,-Kč. Je takový postup ze strany vymahatele v pořádku, a jak se může případně bránit? Děkuji za odpověď.                           

                                                                                                             Otradovcová

ODPOVĚĎ

Předně je třeba zjistit, na jakém základě byl exekuční příkaz vydán. Tedy kdy byl vydán rozsudek a na základě jakých podkladů/důkazů bylo rozhodnuto. 10 let je dlouhá doba a mohlo tam dojít k promlčení, které mohl Váš zed úspěšně uplatnovat. Nicméně, pokud je vše způsobeno nemožností doručení soudního rozhodnutí Vašemu zetovi, pak se obávám, že obrana zde možná nebude.

Je zřejmé, že soud při zasílání korespondence vycházel zřejmě z údajů revizora a tedy z informace o trvalém bydlišti v době, kdy byl zet přistižen. Pokud na tom místě následně nebydlel je jasné, že zřejmě poštu od soudu nedostal a tudíž se nemohl následně aktivně bránit. Je ale třeba dodat, že nedoručení nemá na platnost soudního rozhodnutí (kromě platebního rozkazu) vliv.

Číst více »

darování pozemku nezletilcům

DOTAZ

Dobrý den, prosím poraďte mi. Starší syn chce darovat pozemek dvěma nezletilým sourozencům (2,5 roku a 1 rok). Je to možné? Pokud ano, tak za života ho spravujeme my jako rodiče, nebo musí mít děti soudem stanoveného opatrovníka? Co nastane v případě smrti rodičů nezletilých dětí? Díky za odpověď, Jitka

ODPOVĚĎ

Ano, je možné darovat nemovitost nezletilému, resp. dvěma nezletilým. Nutností však je ustanovení opatrovníka, který bude dbát na zájmy dítěte. Nemovitosti sice skutečně spravují rodiče, tedy zákonní zástupci dětí, nicméně v případě prodeje nemovitostí či jejich zatížení budou potřebovat souhlas opatrovníka a peníze z takového výtěžku musí být vynaloženy pouze pro potřeby dětí - nejčastěji na zřízený účet těchto dětí, kde finanční prostředky budou uloženy. Vpřípadě smrti rodičů bude majetek spravovat například babička s dědou, kterým budou děti svěřeny do péče, jako nový zákonní zástupci dítěte.

Ještě musím připomenout, že při darování nemovitostí nezletilým musí být v darovací smlouvě uvedeny všechny důležité náležitosti a specifika celé transakce, jinak může dojít k zamítnutí vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

________________________________________________________________________

Pokud by jste potřebovala konkrétní informace či pomoc advokátní kanceláře, pak mě kontaktujte na mail: mojepoplatky@seznam.cz

Číst více »

dělení majetku

DOTAZ

Dobrý den, v době trvání 30-tiletého manželství zdědil můj muž chatu po své matce v hodnotě 250 tisíc Kč, tu jsme prodali, 100 tisíc jsme dali naší společné dceři, 50 tisíc investovali do domácnosti a 100 tisíc jsme  uložili na vkladní knížku - to bylo před 10-ti lety.  V současné době žijeme každý zvlášť a budeme se rozvádět. Společný majetek - byt a chalupu - máme vypořádaný u notáře a máme i zápis o tom, že jsme vyrovnáni a že každý hospodaříme za své. Z vkladní knížky, kde bylo 100 tisíc jsem postupně vyzvedla 30 tisíc Kč (přístup jsem tam měla) a zbylých 70 tisíc  jsem dala manželovi, který peníze urgoval. Teď mě manžel neustále upomíná o zbývajících 30 tisíc, které už nemám. Jiné společné úspory jsme neměli, pouze 2 nemovitosti, které jsme prodali a peníze si rozdělili, jak jsem psala výše. Ráda bych věděla, jestli můj (zatím stále) muž , se kterým nežiji již druhým rokem, má nějaký nárok na urgovanýc 30 tisíc Kč. Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den.

 

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

právo na peníze určitě má. Jde však o to, zda bude schopen toto případně prokázat. Musel by prokázat, že peníze na účtě pocházejí přímo z prodeje chaty, která byla ve výhradním vlastnictví manžela. Což bude velmi těžké, pokud tuto souvislost neprokáže, pak se bude na finanční prostředky na účtě nahlížet jako na společné jmění manželů.

 

Číst více »

Předmanželská smlouva

DOTAZ

Dobry den,

chtela bych se zeptat. V pripade, ze si pritel do predmanzelske smlouvy da, ze pri rozvodu mu bude patrit byt, garaz a auto. My se za spolecneho manzelstvi rozhodneme jeho auto prodat, jako i byt a garaz a z tech penez se koupi neco noveho. Budou uz tyto veci ve spolecnem jmeni manzelu? Nebo to porad plati, i kdyz ve smlouve se jednalo vlastně o jiny byt, auto a garaz? Dekuji.

 

ODPOVĚĎ

Ono záleží jak bude předmanželská smlouva koncipována a co v ní konkrétně bude.

Obyčejně se v předmanželské smlouvě obecně upravují majetkové vztahy manželů. Takže je možné, že to tam nebude uvedeno takto striktně, ale může tam být uvedeno, že ze společného jmění manželů bude vyjmut nejen byt, garáž a auto, ale také výdělky jednotlivých manželů, výnosy apod. a že společné jmění manželů bude omezeno pouze na nezbytné vybavení domácnosti.

V tom případě, se ani finanční prostředky z prodeje těch věcí nestanou součástí společného jmění manželů, ale budou ve výhradním vlastnictví manžela.

Pokud by nebyla uzavřena předmanželská smlouva, pak by prodej nemovitostí, které výradně vlastní manžel zůstaly jeho vlastnictvím, musel by ale prokázat, že tyto finanční prostředky skutečně pocházejí z prodeje těchto věcí.

Číst více »

Exekuce

DOTAZ

Dobrý den.

Mám dotaz na postup exekuce. Exekutor obstavil rodinný účet a dal exekuci na můj plat. Na tento účet chodí můj plat, manželky plat a výživné na děti manželky z předchozího manželství. S manželkou jsme se brali před 6 lety a žijeme v bytě i s jejími dvěma dětmi (nyní 14 a 19 let a obě studují). Moje účetní vypočetla částku, která mi zbyde, kde byly započteny obě její děti i moje dcera z mého 1. manželstí (20 let a studuje), na kterou platím výživné (což jsem doložil rozsudkem). Dva měsíce byla částka stržena takto - já, manželka a 3 děti; za tento výplatní termín mi však byla stržena mnohem vyšší částka a po dotazu mi bylo účetní vysvětleno, že prý exekutor napadl započtení manželčiných dětí a nemám nárok je započíst do vyživovaných osob, tudíž započteno - já, manželka a jedno dítě.

Je tento postup exekutora správný? Mohu zažádat u exekutora o uvolnění manželčina platu a výživného na děti, které jsou blokovány na účtu?

Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ

Proti rozhodnutí exekutora můžete podat u soudu stížnost. Exekuce je vedena pouze proti Vám, nicméně pokud exekutor obstaví účet, je jedno zda na něj chodí peníze či plat dalších osob. Důležité je, že banovní účet je Váš. Existuje výjimka pouze v případě, že by na účet chodily peníze na platy zaměstnanců. Toto by však bylo nutné přesně vyúčtovat a prokázat.

Číst více »

pozůstalost

DOTAZ

Po zemřelé mamince zůstal  dům, jehož chod je třeba, i finančně zajistit.  Jaké kroky a v jakém pořadí mám učinit, abych mohla  zastavit inkaso z maminčina účtu a převést na účet svůj? TPodobné to bude u dalších záležitostí - penzijní spoření, telefon, zrušení osobního účtu...

Děkuju DL

ODPOVĚĎ

Pokud proběhlo dědické řízení, pak s příslušnými doklady navštivte banku zemřelé i Vaší a případné zrušení inkasa, trvalých příkazů, stejně jako zrušení účtu apod. vyřídíte tam. Současně bude třeba obeslat příslušné instituce-tedy dodavatele energií apod. a vyrozumět je o smrti matky a oznámit nového zákazníka, tedy Vás

Číst více »

svatba

DOTAZ

Dobrý den. Budu se vdávat. Nikdy jsme nevedli společné finance a vzájemně ani o nich nemáme přehled. Přítel pracuje i podniká. Je možné předmanželskou smlouvou zajistit aby  si jeden bez vědomí druhého mohl vzít půjčku? Předem děkuji.

ODPOVĚĎ

Dobrý den,.

ano, je to jedna z funkcí předmanželské smlouvy, která upraví nejen majetek, ale také závazky. S tím, že dluh bude pouze výhradním závazkem toho z manželů, který si ho vezme. Nebudete tak zodpovědná za manželovy dluhy  a on za Vaše. 

Číst více »

Exekuce

DOTAZ

Dobrý den mám dotaz přišel mi papír ze soudu že nám zabaví byt kvuli tomu že přítele přepadli a skončil v invalidním duchodu jsme nemohli zaplatit 3 splátky já jsem těhotná a ještě máme 2 malé děti chci se zeptat jestli to s exekutorama jde ještě ujednat na splátky nebo něco přece nás nemužou jen tak vyhodit na ulici musíme snad mít nějake pravo děkuji

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

myslím, že to možné bude, ale chtělo to vyjednávat již dříve a ne až v době kdy bezprostředně hrozí exekuce. Napište doporučený dopis do exekuční kanceláře, nebo ještě lépe se tam zastavte. Vysvětlete svůj problém, pokud možno přineste již nějakou částku jako první splátku.  

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU