Rozvod manželství dohodou či rozvod sporný. Co je výhodnější?


|

Nevýhodou nové právní úpravy je, že zatímco dříve bylo u rozvodu dohodou možné manželství rozvést i bez nařízení jednání a tedy manželé se vůbec nemuseli účastnit soudu, nyní je tato možnost značně omezena a minimálně jednomu stání u soudu se manželé nově nevyhnou.

Rozvod dohodou x rozvod sporný

Na úvod se dá říci, že oba druhy rozvodů mají v právní úpravě své praktické místo. Rozvod dohodou ocení především manželé, kteří jsou schopni se domluvit a svorně vidí, že manželství už nefunguje a nemá smysl v něm pokračovat.

Naopak rozvod manželství sporný ocení lidé, kteří se nemohou na rozvodu manželství s druhým z manželů shodnout. Dalším okruhem využití tohoto způsobu rozvodu je v případě, kdy je manžel v podstatě nezvěstný, jeho místo pobytu je neznámé, nebo v podstatě vůbec nekomunikuje a neřeší své problémy.

Rozvod dohodou je komfortní a rychlý

Rozvod dohodou je obecně forma řízení, která je rychlejší. Soud už na základě písemných podkladů posoudí, zda jsou či nejsou splněny podmínky rozvodu manželství a na základě těchto dokumentů dokáže rozhodnout. Výslech účastníků už je pak pouze formální záležitost, která nemá na výsledek řízení vliv. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení nesporné a jeho výsledek je v drtivé většině případů zřejmý, řeší se rozvody dohodou přednostně.

Velmi pozitivní je, že v daném případě soud vůbec nezjišťuje příčinu rozpadu manželství a ani nehledá viníka, který rozvod manželství zapříčinil. Manželé se v návrhu mohou také vyvarovat konkrétních napadání a určování jednotlivých chyb a problémů v manželství.

Rozvod dohodou je tak v zásadě formalizovaným řízením, kde je třeba klást důraz především na splnění zákonných náležitostí. Chyby v základních náležitostech totiž  mohou vést k prodlužování rozvodového řízení.

Rozvod sporný není komfortní, ale nemusí mít alternativu

Rozvod sporný není ideální formou. V mnoha případech však manžel, který chce o rozvod požádat nemá alternativu. Dosáhnout dohody s problematickým člověkem je často nemožné a tak návrh na rozvod manželství sporný je jediným možným nástrojem jak jednostranně proti vůli nebo neaktivitě druhého z manželů rozvodu dosáhnout.

Rozvod manželství sporný již nedává tak velký prostor formálním náležitostem. Jeho forma může být i neformální a také okruh důkazů je podstatně menší než u rozvodu dohodou.

V zásadě tak stačí s návrhem na rozvod manželství sporný odeslat soudu ověřenou kopii oddacího listu a řízení může začít.

Návrh na rozvod dohodou a jeho náležitosti

Návrh na rozvod dohodou musí splňovat přísné požadavky dané zákonem. Měl by být zpracován precizně a obsahovat všechny nutné náležitosti, včetně nezbytných příloh. Pokud totiž některý z náležitostí bude chybět, nemusí soud věc projednat v rychlém režimu, ale celou věc řešit jako rozvod sporný, což opět může vést k prodlužování rozvodového řízení.

Návrh na rozvod musí obsahovat jména, data narození či rodná čísla manželů, jejich bydliště (pokud bydliště manžela neznáte, soud si ho vyhledá z registrů), dále by měl návrh obsahovat údaje k rozváděnému manželství, tedy kdy a kde bylo manželství uzavřeno a může se uvést zda se jednalo manželství první či druhé a násl.

Následuje stručný popis vývoje manželství a vztahu manželů. Neshody a problémy v manželství by měly být vážné tak, aby nezavdaly příčinu k možnosti, že by bylo možné manželství ještě zachránit.

V návrhu také doporučujeme zmínit se o způsobu vypořádání společného bydliště manželů a určení poměrů nezletilých dětí.

Na konci pak následuje tzv. petit návrhu, tedy návrh co účastníci od soudu požadují. Konkrétně řečeno se jedná o návrh, aby soud manželství účastníků rozvedl.

Návrh na rozvod dohodou a jeho přílohy

Zásadními a nepostradatelnými přílohami návrhu na rozvod manželství dohodou jsou úředně ověřená kopie oddacího listu, dále dohoda o určení poměrů nezletilých dětí, pokud se se z manželství narodily a dohoda o vypořádání společného jmění manželů.

Bez splnění výše uvedených podmínek soud manželství v daném režimu nerozvede.

Zejména dohodě o vypořádání společného jmění manželů a dohodě o úpravě poměrů nezletilých dětí je třeba věnovat velkou pozornost, protože se jedná o základ vztahů do daleké budoucnosti a jakákoliv vážná chyba vás může stát velké škody či budoucí nepříjemnosti.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU