Katastr nemovitostí. Pozor na chyby


|

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s koupí či prodejem nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku či jiného právního problému? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, www.ProfiPravnik.cz

na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak správn? vkládat do katastru?

Drobná nepřesnost může lehce způsobit, že na zápis vlastnického práva budete zbytečně čekat několik měsíců, nebo může být váš návrh přímo zamítnut. Přitom velké procento chyb by se odstranilo pouhou kontrolou základních údajů a konzultací s advokátem nebo právníkem. Chyby bývají ve jménech, rodných číslech, adresách, někdy osobní údaje nesouhlasí s tím, co je v občanském průkazu. Velmi často se chybuje i v názvu katastrálního pracoviště, kam je návrh na vklad podáván.

Základem je přesně popsat co má být do katastru vloženo

Vložit prosté vlastnické právo k bytu není tak jednoduché. Je nutné přesně byt popsat, udat jeho číslo a přesnou polohu v bytovém domě. Přílohou musí být i náčrt všech bytů v domě, pokud se jedná o první převod tohoto bytu. Důležité je i správně uvést podíl na společných částech domu, jako jsou chodby, balkony, kočárkárny a úschovny kol, případně na pozemcích náležejících k převáděnému bytu. Součet všech podílů pak musí dát sto procent podlahové plochy celého domu. Podobné je to i se spoluvlastnickým podílem k pozemkům, na kterých dům stojí nebo k němu patří. Důležité je v návrhu uvést i všechna další vkládaná práva, např. zástavní právo nebo věcné břemeno.

Jaké listiny tedy musíte na katastrálnímu úřad doručit a co mají obsahovat?

Vlastní návrh na vklad musí obsahovat označení katastrálního úřadu a jeho katastrálního pracoviště, kterému je návrh určen, jméno a příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob a označení práv, která mají být do katastru zapsána.

K návrhu na vklad, který musí být písemný, jsou nutné další přílohy: - listina (smlouva, dohoda, prohlášení) v počtu dva plus počet účastníků řízení, na základě které má být právo vloženo do katastru. Je-li předmětem vkladu reálně oddělená část pozemku geometrickým plánem, je tento plán nedílnou součástí listiny.

Je-li účastník smlouvy zastoupen zmocněncem, měla by být i jeho plná moc připojena ke každému vyhotovení listiny - výpis z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu - další přílohy, kterými navrhovatel dokládá skutečnosti, které katastrální úřad zkoumá, např. územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků, souhlas soudu s právním úkonem zákonného zástupce nebo opatrovníka

A jak je to se správními poplatky a těmi "druhými"?

Za návrh na vklad zaplatíte na katastrálním úřadě 500 korun, bez ohledu na počet účastníků nebo rozsah vkládaných práv. Do 30 dní by měl katastrální úřad rozhodnout o povolení vkladu práva a do dalších 30 dní provede vklad práva do katastru. Žádné jiné poplatky se neúčtují.

Mnoho účastníků tvrdí, že si úředníci řekli o "příspěvek" za urychlení vkladu, ale žádná konkrétní obvinění dosud nepadla. V každém případě si můžete na internetové adrese nahlizenidokn.cuzk zjistit v jaké fázi se řízení nachází a dá se tak i porovnat, jak jsou na tom lidé, kteří podali návrh na vklad ve stejný den jako vy.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU