Darovacích smluv se krach Sberbank nedotkne. Problémy mají pouze úschovy u této banky


|
Darovacích smluv se krach Sberbank nedotkne. Problémy mají pouze úschovy u této banky

Advokáti, vedoucí úschovy schraňující prostředky z prodeje nemovitosti tak dostanou zpět pouze zákonný limit pojištěných vkladů pro každého z klientů pro kterého vykonávají úschovu. Je však povinností advokáta oznámit bance, že na účtu úschovy se nachází prostředky třetích osob ve zvláštním režimu. To je důležité proto, aby mohli klienti čerpat své prostředky do limitu pojištěných vkladů. Ostatní prostředky z úschovných účtů budou součástí likvidačního řízení banky. Bude tedy záležet na výši zpeněžitelných aktiv banky a celkové výše pasiv. Pokud jsou pasiva, tedy závazky banky vyšší, než aktiva, pak klienti banky zpět své vklady v plné výši nedostanou.

Pro advokáty to znamená velmi velký problém, stejně jako pro advokátní stav. Tím, že úschovy nejsou ochráněny v plné výši pro případ krachu banky, nemohou advokáta garantovat plnou a stoprocentní bezpečnost úschov. Klienty to tak může vést k hledání alternativních způsobů zajištění úschov při prodejích nemovitostí.

Pojišťovny se od problému distancují. Uplatní výluky

Advokáti i s pomocí České advokátní komory teď řeší způsobenou škodu s pojišťovnami, které pojišťují advokáty buď hromadně nebo individuálně pro případ škody. Pojišťovny se však zatím k nárokům advokátů staví negativně a snaží se uplatnit tzv. výluku. Výluka je případ, resp. důvody, kdy pojišťovna nemusí poskytnout pojistné plnění v případě škody. Tyto výjimky jsou uvedeny v obecných podmínkách poskytovaných služeb pojišťoven.

„Pojištní se nevztahuje na odpovdnost za škodu resp. povinnost k náhradškody i jiné újmy vzniklé pímo nebo nepímo v dsledku válených událostí, zásahem vojenských nebo policejních orgánnebo uznané i neuznané moci, v dsledku jakýchkoliv teroristických invetnbioterorismu, vzpour, povstání, stávek a ozbrojených konflikt, obanských nepokoj, násilných jednání politických a teroristických organizací a násilných jednání pi veejných shromáždních, manifestacích a pochodech,“ sdělila Generali Česká pojišťovna.

Zákon na situaci klientů s úschovami u advokátů nepamatoval

Situace je jasná. Prostředky na úschovných účtech advokátů, nebo notářů nejsou jejich majetkem. Oni pouze spravují prostředky svých klientů. Bohužel zákon na tyto skutečnosti nepamatoval a hodil všechny vklady nad 100.000 Euro na jednoho klienta banky do stejného pytle. Nerozlišuje se tak, zda je vlastník účtu také vlastníkem prostředků na tomto účtu či nikoliv. Vzhledem k tomu, že vlastníkem úschovných účtů je advokát, tak bohužel i v tomto případě má advokát nárok pro své klienty nárokovat pouze jednu pojištěnou částku vkladu 2,5 milionů korun. Vše ostatní se musí řešit v nejistém a dlouhodobém režimu likvidace banky.

Ohroženy jsou i prostředky na účte insolvenčních správců

Bohužel je obdobná situace i u insolvenčních správců a jejich účtů vedených za účelem správy příjmů dlužníků. Tyto prostředky, pokud přesahují zákonný limit, ve velké většině opět spadnou do režimu řešení v rámci likvidace banky. Zřejmě soudy pak budou muset rozhodnout kdo bude postiženou stranou v případě, kdy prostředky banky nebudou stačit na vyplacení plné výši vkladů klientů. Dle rozhodování soudů a jejich judikatury můžeme odhadovat, že postiženou stranou budou spíše věřitelé, kteří neobdrží prostředky z insolvence v plném rozsahu. Postižení dlužníků z důvodu utopení části prostředků v likvidaci banky by totiž bylo nepřiměřeně tvrdé a uměle by zvýšilo jejich zátěž oproti zátěži, kterou dlužníkům ukládá insolvenční zákon.

Klienti postižení krachem Sberbank CZ tak budou muset na své prostředky posečkat zřejmě několik měsíců, možná i déle, než dojde k vypořádání majetku banky a úhradě jejích závazků vůči klientům.

Postiženou stranou jsou prodávající

Postiženou stranou kupní smlouvy u které bylo využité úschovy u Sberbank CZ je bohužel v drtivé většině strana prodávající, která se nedostane k plné výši kupní ceny z úschovy. Strana kupující totiž svou povinnost úhrady kupní ceny na účet advokátní úschovy splnila a tudíž muselo dojít k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího. Strana prodávající pak nemůže od smlouvy z uvedeného důvodu odstoupit, protože kupující své povinnosti žádným způsobem neporušil.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2900 Kč,
či kupní smlouvu za 3900 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU