Jak můžete přijít o nájem? Dávejte pozor!


|
#

Až 1/3 obyvatel České republiky žije v pronajatém bytě. Zatímco část nájemníků platí tržní, vysoký nájem, mají uzavřené smlouvy na dobu určitou apod., další část používá velmi vysoké ochrany.

Co se změnilo?

Pronajímatel tak díky změnám získává větší pravomoce ve vztahu k nájemníkům. Změny jsou často tak zásadní, že při trošce nepozornosti může nájemník o pronajmutý byt velmi rychle přijít. Proto by se každý nájemník měl s úpravami ustanovení zákoníku práce podrobně seznámit.

Zlaté časy nájemníků skončily?

Pryč jsou doby, kdy nájemníci často úmyslně neplatili nájem a nemuseli se bát v podstatě žádných sankcí. Byli totiž chráněni například tím, že mají nezletilé děti, že jsou v těžké sociální situaci, jsou nemocní apod. Pronajímatel tak neměl možnost dlužné nájemné účinně vymoci a na úkor nájemníků tak neustále prohluboval ztráty. V důsledku toho se dluhy nájemníků nejen vůči obcím, ale i vůči ostatním pronajímatelům vyšplhaly na stovky milionů Kč.

Příklad: Pronajímatel pronajímá byt za regulované nájemné ve výši 2 000,- Kč, k tomu od nájemníka vybírá zálohy na teplou s studenou vodu + vytápění + odvoz odpadů v hodnotě cca 2 800,- Kč. Nájemník však nájem neplatí a díky tomu, že má 2 nezletilé děti, byl chráněn před vystěhováním. Pronajímatel tak nepřichází pouze o 2 000,- Kč z nájemného, ale o dalších 2 800,- Kč za zálohy spojené se službami, které musí distribučním společnostem zaplatit. Často je však spotřeba vody a energií rodiny s 2 dětmi vyšší, než jsou stanovené zálohy a na konci roku se objeví ještě nedoplatky, které dále zvyšují ztrátu pronajímatele. Pronajímatel je navíc dál povinen udržovat byt a společné části domu a provádět opravy i přesto, že mu nájemce nájem nehradí. Měsíční ztráty pronajímatele tak mohou dosáhnout 6 000,- Kč a více. *(dle výše nájmu, výše záloh apod.)

Na jaké změny se musíte připravit?

Zjevnou nespravedlnost a maximální ochranu nájemníka se tak snaží zmírnit novela občanského zákoníku, která přinesla tyto novinky: Pronajímatel má možnost dát nájemníku výpověď i bez přivolení soudu.

Jedná se tyto případy:

1. nájemník porušuje dobré mravy v domě

2. nájemník má jiný byt, ve kterém by mohl bydlet

3. nájemník dluží za nájemné ve výši více než 3 měsíčních nájmů

4. nájemník neoznámí včas pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které v bytě bydlí

 

Neoznámíte spolubydlící = dostanete výpověď!

Na změny však mohou doplatit i nájemníci, kteří své povinnosti jinak plní, ale díky své nepozornosti něco "pouze" zanedbají. Hrubým porušením povinností je například to, když nájemce včas písemně neoznámí pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě. Termín pro oznámení je stanoven do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, přičemž nájemce uvede jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost dané osoby. Pokud to neudělá ani do jednoho měsíce, pak to zákon považuje za hrubé porušení povinností.

Po uplynutí této lhůty může nešťastný nájemník dostat od pronajímatele výpověď a to i bez přivolení soudu. Jen těžko se pak bude proti této výpovědi účinně bránit.

Plaťte vše, co máte!

Stejně tak jste povinni zaplatit pronajímateli veškeré služby, které vám naúčtuje nejen v souvislosti s vlastním nájmem, ale též v souvislosti se službami s nájmem poskytovanými. V případě nezaplacení by se vám totiž mohlo stát, že dostanete výpověď z důvodu neplacení řádného nájmu. Na neoprávněnost výše nájmu nebo výpočtu úhrady služeb si můžete až následně stěžovat u soudu.

Výpověď už i bez přivolení soudu.

Výpovědní lhůta při jednostranné výpovědi ze strany pronajímatele je minimálně tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena nájemníkovi. Výpověď může být jedině písemná a musí v ní být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta a poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi. Nájemník se tedy samozřejmě může bránit výpovědi u soudu, ale musí podat sám žalobu na určení její neplatnosti, a to do šedesáti dnů od doručení výpovědi.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU