I. Díl: Daň z nabytí nemovitých věcí bude platit od listopadu kupující


|
#

Dříve platil daň téměř vždy prodávající

Dávno jsme si na to zvykli. Při prodeji bytu nebo domu platil daň z převodu nemovitostí, jak se jí říkalo dříve, vždy prodávající. Mělo to i svou logiku. Prodávající přeci dostal kupní cenu z které mohl daň bez problémů odvést finančnímu úřadu. Výše daně už tak byla zahrnuta v ceně nemovitosti, kterou kupující pořizoval.

Z daně z převodu se stala daň z nabytí

Daň z převodu nemovitosti mezi tím změnila název, který nyní zní daň z nabytí nemovitých věcí. Už z názvu je patrné jaký byl záměr vláda a zákonodárce. Daň by měl hradit napříště kupující, nikoliv prodávající jako dosud. Z hlediska a pohledu státu je to logické řešení. Nedoplatky z této daně jsou poměrně vysoké, protože prodávající často daň neuhradili a peníze si investovali po svém. A ačkoliv kupující byl v tomto případě ručitelem za úhradu daně, finanční úřady této možnosti plně nevyužívají.

U kupujícího je přitom šance na vymožení daně z nabytí nemovité věci mnohem lepší, protože kupující vlastní dům, nebo byt, který si koupil a který může použít finanční správa na vymožení částky daně. I z tohoto důvodu se institut ručení u této daně ruší. Prodávající tak nebude ručitelem za splnění povinnosti přiznat a uhradit daň ze strany kupujícího. Už to je velká změna k lepšímu, protože fakt zákonného ručitelství za nedoplatky daně ze strany cizí osoby, nebyl vůči bezúhonným lidem, kteří se ničeho nedopustili vstřícný přístup ze strany státu.

Daň z nabytí nemovitých věcí bude platit kupující

Nově tak bude poplatníkem i plátcem této daně kupující. Ten nebude povinen jen uhradit samotnou daň, ale také podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, spolu se všemi souvisejícími doklady a dokumenty, které finanční úřad vyžaduje.

Je třeba zdůraznit, že kupující bude plátcem daně a tedy osobou odpovědnou za úhradu daně ze zákona. Jakékoliv ujednání smluvních stran o tom, že daň z nabytí nemovitých věcí bude hradit prodávající by tak bylo zcela neplatné a finanční úřad by k takovému ujednání vůbec nepřihlížel. Daň tak musí vždy uhradit kupující. Pokud by totiž hradil daň například prodávající, mohl by mu vzniknout vůči kupujícímu nárok na vrácení bezdůvodného obohacení.

Kdy začne kupující hradit daň z nabytí nemovitých věcí?

I po schválení zákona poslaneckou sněmovnou, senátem a podpisem prezidenta, nebylo dlouho jasné, kdy vstoupí zákon o dani z nabytí nemovitých věcí v účinnost. Zákon je totiž platný svým schválením a vyhlášením ve sbírce zákonů, ale účinnost, tedy doba kdy se začne skutečně podle zákona postupovat může být jiná. To platí i v tomto případě. Účinnost zákona o dani z nabytí nemovitých věcí byla stanovena na první den třetího měsíce, který následuje po měsíci, kdy byl zákon zveřejněn ve sbírce zákonů ČR. Protože se toto zveřejnění stihlo ještě na konci měsíce srpna, nabývá zákon účinnosti dnem 1. listopadu roku 2016.

Kdy se začne podle nového zákona postupovat?

Kupující budou povinni hradit daň z nabytí nemovitých věcí ve chvíli, kdy bude podán návrh na vklad vlastnického práva kupujícího dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí počínaje dnem 1. listopadu 2016. Pokud tedy dojde k podání návrhu před tímto datem, bude hradit ještě daň prodávající (pokud se smluvní strany nedohodly jinak). Pokud bude návrh podán až po tomto datu, pak bude povinen hradit a přiznat tuto daň už kupující. Není přitom podstatné, zda došlo k samotnému podpisu kupní smlouvy před datem 1. listopadu 2016, nebo až po něm. Rozhodujícím bude okamžik, kdy bude návrh na vklad podán příslušnému katastrálnímu úřadu.

Termíny pro podání daňového přiznání se nemění

Termíny pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se nijak nemění. Stejně jako v současnosti bude kupující povinen podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí, nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci v němž došlo k povolení vkladu ze strany katastrálního úřadu. Výše daně zůstává také stejná a i nadále činí 4 procenta z ceny nemovitosti, nebo z ceny určené znalcem, nebo cenovou mapou finančního úřadu, dle toho, která z hodnot bude vyšší.

Na dani z nabytí nemovitých věcí se vybere kolem 10 miliard ročně

Daň z nabytí nemovitých věcí je poměrně významnou daní. Ročně na ní stát vybere kolem 10 miliard korun. Na rozdíl od DPH či spotřebních daní se navíc jedná o daň, která se vybírá lépe a daňové nedoplatky jsou u ní nižší. Zrušení této daně tak jak navrhovala opozice, se tak zcela jistě neplánuje ani nechystá.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU