Ce exekutor nesmí vzít


|
#

 

Na splácení hypotéky, úvěru ze stavebního spoření či spotřebitelského úvěru neblaze působí nejen ztráta zaměstnání nebo vážný úraz, ale také například rozvod.

Často se tak stává, když ve víru kolotoče hádek o majetek, se ani jeden z manželů nemá ke splácení úvěrů. Tady však může dojít k osudové chybě, protože důsledky to má pro oba.

Mnohem častěji se však dlužníci dostávají do neřešitelných situací vlastní nezodpověností, kdy ztratí kontrolu nad svými dluhy. Součet splátek z různých dluhů pak je vyšší než činí jejich příjem. Důsledky jsou nasnadě. Hrozí exekuce a vážný zásah do jejich života.

Jak se vyhnout hrozbě exekuce?

Pokud už se člověk dostane do platební neschopnosti, je nejlepším řešením pokusit se o domluvu s úvěrujícími institucemi na odkladu splátek, či stanovení přijatelnějšího splátkového kalendáře. Rozhodně je nejhorším řešením dělat mrtvého brouka a myslet si, že právě vám se nic nemůže stát, nebo že se na váš dluh zapomene.

Vlastní aktivitou můžete do určité míry zabránit řetězu událostí, na jehož konci je exekuce a záznamy o v úvěrovém registru, jež znamenají prakticky konec úvěrovatelnosti dotyčné osoby. Banky a finanční instituce si totiž aktivity dlužníků cenní a snaží se jim vyjít vstříc. Rozhodně je však nutné své závazky v co nejbližší době začít bezproblémově plnit.

Jsou však i takové případy, kdy věřitelům dojde trpělivost a i přes pomalé české soudy dosáhnou exekuce dlužníkova majetku. Ovšem ani ten největší dlužník nepřijde o všechno.

 

Co exekutor nezabaví

Dle našich právních předpisů se výkon exekuce nemůže týkat věcí, které povinný (dlužník) nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Jsou to zejména:

 

a) běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti,

b) snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,

c) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,

d) hotové peníze do částky 1000 Kč.

 


V tomto ohledu nelze nevzpomenout případ, kdy byly exekutorem zabaveny i učebnice náctileté dcery dlužníka, byť evidentně nebyly jeho majetkem a jejich prodejem by došlo ke kolizi s morálními pravidly. Nutno dodat, že tento tah se nakonec ukázal dostatečně účinným pohledávka byla zcela splacena (dlužníkem).

U podnikatelů se exekuce nemůže týkat věcí, které nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. Výjimkou jsou případy, kdy na těchto věcech vázne zástavní právo a jde o vymožení pohledávky tímto zástavním právem zajištěné.

   

Fyzické osoby bývají nejčastěji postihnuty srážkami ze mzdy. To je sice možné jen u těch slušnějších, kteří pracují oficiálně a svou výdělečnou činnost nijak nemaskují.

Existuje však nařízení vlády, které upravuje částku, jež nesmí být dlužníkovi sražena z jeho měsíční mzdy.

 

Základní částka, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, činí 62 % částky životního minima jednotlivce na osobu povinného a po 25 % částky životního minima jednotlivce na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Na manžela povinného se započítává 25 % částky životního minima jednotlivce, i když má samostatný příjem. Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává 25 % částky životního minima jednotlivce každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. 25 % částky životního minima jednotlivce se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

 

Pro lepší pochopení a aplikaci nezmíněných paragrafů si uveďme příklad na samostatně žijící osobě dlužníka postihnutého exekucí.

 

Životní minimum* (1 osoba v samostatné domácnosti) 4.100 Kč
Základní částka 2.542 Kč
Při čisté mzdě 8.000 Kč není sraženo** 3.639 / 2.542 Kč
Při čisté mzdě 14.842 Kč není sraženo** 8.200 / 4.100 Kč

* součet částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana a částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost přehled vývoje částek životního minima je dostupný na stánkách Ministerstva práce a sociálních věcí
** Viz vysvětlení v dalším textu

Z rozdílu čisté mzdy a základní částky se k uspokojení pohledávek strhává 1/3 (dlužníkovi tak zbude vyšší částka). Pro uspokojení přednostních pohledávek, za něž jsou  považovány např. dluhy na výživném nebo sociálním a zdravotním pojištění, to jsou 2/3 (dlužníkovi zbude nižší částka v tabulce za lomítkem). To ovšem platí jen do určité hranice.

Zbytek (čistá mzda po odečtu základní částky) přesahující 150 % životního minima (v našem příkladu částku 12.300 Kč) se strhává bez omezení, resp. až do úplného uspokojení všech pohledávek. V naší tabulce je tak zachycena hranice možného výdělku dlužníka, který žije sám.

Chyby exekutorů se množí

Nejen díky zvyšujícímu se počtu exekucí se zvyšuje množstsví chyb, které exekutoři v praxi činí. Nejčastěji se jedná o zabavování majetku, který dlužníku nepatří, zabavování majetku jiných osob, nebo právě zabavení věcí, které exekutor zabavit nesmí.

Právě proto se nový ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil rozhodl učinit kroky k lepší kontrole práce exekutorů a zrychlení napravování chyb, kterých se dopustí. Chyby exekutora by tak v budoucnu neměl pocítit jen člověk, který nemá dluhy povinného nic společného, ale též exekutor sám.

Hodně štěstí

Na závěr nezbývá než všem čtenářům popřát, aby pravdivost výše uvedených informací nemuseli testovat v praxi. Vězte, že exekuce může být v některých případech rychlá. Již dnes se může stát, že u větší hypotéky může banka či jiná finanční instituce požadovat  při poskytnutí úvěru podpis tzv. exekučního zápisu. Ten v případě prodlení dlužníka umožní výkon exekuce i bez rozsudku, tj. rychle.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s rozvodem manželství či výživným? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU